Lärpass 2018

På årskonferensens andra dag, torsdag den 15 mars 2018, har vi som vanligt ett 20-tal lärpass att bjuda på. Reglabs medlemmar och partner diskuterar vad som är på gång inom regional utveckling. Lärpassen är 45 min långa och du väljer själv vilka du vill delta i. Listan uppdateras kontinuerligt. 

Tillbaka till framtiden
Inom satsningen Regional förnyelse har Region Norrbotten tagit fram ett antal rapporter: framtidsscenarier, analyser och viktiga beslutsunderlag för det regionala tillväxtarbetet. Arbetet ska stärka länet i viktiga regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor och är ett samarbete mellan regionen, Länsstyrelsen och Luleå tekniska universitet. Ta del av våra framtidsanalyser på lärpasset!
Per Erik Andersson, Region Norrbotten och Daniel Örtqvist, Luleå tekniska universitet

State of the Nordic Region 2018
Norden 2018 är rapporten från Nordiska ministerrådet, där vi tar temperaturen på de nordiska regionerna. Förutom huvudkategorierna demografi, ekonomi och arbete/utbildning, fokuserar rapporten på områden som bioekonomi, integration, digitalisering, hälsa och kultur. Nordregio har sammanställt och analyserat den omfattande statistiken och presenterar de viktigaste regionala resultaten.
Kjell Nilsson, direktör Nordregio

Att bygga regioner
2019 omfattar lagen om regionalt utvecklingsansvar samtliga län = alla har bildat REGION. Vi vill gärna diskutera och fördjupa oss i vad utvecklingsansvaret innebär och hur har olika generationer av regioner tagit sig an ansvaret. Har nya gemensamma arbetsformer utvecklats och vilka politikområden jobbar vi med? Hur tar vi uppdraget vidare, vad blir nästa steg? Hur stärker vi utvecklingskraften och vilka krav ställer det på politiker och tjänstemän?
Lisbet Mellgren, SKL och Susanne Sahlin, Landstinget Västernorrland

BRP+ vad gömmer sig bakom mätetalen?
Först kom ramverket, sedan indikatorerna. Nu kommer rapporten som söker svar på frågan hur det egentligen ser ut med livskvaliteten i de svenska regionerna, i dag och i morgon. Ta del av den färska analysen som undersöker hur livskvalitet och hållbarhet korrelerar till BRP och andra faktorer. Ta även tillfället i akt att vara med och diskutera hur vi lägger upp det kommande lärprojektet om BRP+.
Johanna Giorgi, Tillväxtverket och Anna Norin, Region Västerbotten.

Behåll talangerna!
Urbaniseringen kan dränera landsbygden på kompetent arbetskraft. Därför är frågan viktig: Hur kan vi behålla de talanger vi behöver, för att säkerställa regionernas konkurrenskraft på sikt? Lärpasset presenterar Higher ambition trainee program, som handlar om hur näringslivet och de offentliga organisationerna i Värmland samarbetar för att behålla och attrahera talang i sin region.
Britta Zetterlund-Johansson, Region Värmland, Anne-Charlotte Sverkström och Maja Hedin, Effect management

Från kommunal matlåda till framtidens väg
Gävleborg har under flera år arbetat tvärkunskapligt med att möta svåra samhällsutmaningar genom att stärka den offentliga upphandlingen: kartlägga behov, utveckla beställarkompetensen, stärka innovatörererna och att utveckla små och medelstora företags upphandlingsbarhet. Det kan handla om allt från att upphandla mat till äldreomsorgen i glesbygden, till att etablera den första elvägen för tung trafik på allmän väg.
Magnus Ernström, Region Gävleborg och Sigrid Petterssén, Region Gävleborg

Batterifabriken kommer ‒ stora etableringar i små kommuner
Stora etableringar innebär både möjligheter och utmaningar för mindre kommuner. Högkonjunktur, inflyttning, utflyttning, politik, kapital och brist på arbetskraft. Vi berättar om hur Region Västerbottens stöder kommunerna inför etableringen av Northvolts Batterifabrik i Skellefteå och Arbetsförmedlingens etablering i Lycksele.
Tobias Thomson, Aurora Pelli och Niklas Gandal, Region Västerbotten

100 utvärderingar och 10 lärdomar
Vad är viktigt för att skapa framgångsrika strukturfondsprojekt som verkligen gör skillnad för individer, företag, organisationer och regioner? Ramböll har utvärderat över 100 strukturfondsprojekt och utifrån det sammanställt de tio viktigaste lärdomarna för ett lyckat projekt. På lärpasset diskuterar vi hur våra lärdomar kan bidra till projekt som skapar hållbar tillväxt och attraktionskraft.
Johannes Henriksson och Erica Iseborn, Ramböll

#jagmed – jag kan och hör till!
Lärpasset handlar om varför det är bra för regioner att stödja och arbeta med utbildningsfrågor, fastän det är ett kommunalt ansvarsområde och hur man tillsammans blir starkare av mellanregional samverkan. Fyra regioner och ett regionförbund samverkar för ungdomars skolframgång och möjligheter till arbete, utifrån ESF-projektet #jagmed.
Lasse Jonsson och Margareta Wandel, Region Östergötland, Shara Unneberg, Region Uppsala

Do’s and don’ts för ökad exportsamverkan
Tillväxtverket har sedan 2016 arbetat tillsammans med sex regioner för att stärka samverkan kring export. Vad har fungerat bra? Vilka utmaningar har vi stött på? Och hur kan det göras ännu bättre? Uppdraget kallas regionalt exportcentra och är en del av Sveriges exportstrategi. Arbetet kommer att fortsätta 2018 och regeringens mål är att det ska finnas en etablerad exportsamverkan i alla regioner.
Tony Meurke och Johan Lager, Tillväxtverket m.fl.

Jämställd tillväxt?
Att arbeta med jämställd regional tillväxt innebär att verka för likvärdiga villkor för kvinnor och män, så att de har lika tillgång till regionala tillväxtresurser. Gävleborgs utvecklingsarbete Öppna upp ska säkerställa att jämställdhet får genomslag i alla led, från ledning och styrning och hela vägen till mottagaren. Hur kan arbetet inom Öppna upp bli mer än ett tillfälligt korsdrag? Ta del av våra erfarenheter.
Kajsa Svaleryd, Region Gävleborg och Christina Johannesson, Cajalma AB

Nya möjligheter med GIS
Varför arbetar vissa regioner med geografiska informationssystem, GIS, medan andra knappt gör det alls? Vi presenterar möjligheten att effektivisera och höja kvaliteten i olika verksamheter med hjälp av GIS. Vi diskuterar utvecklingen inom GIS-området och hur det öppnar nya möjligheter. Ett samordnat GIS-arbete kan ge mervärde för alla regioner.
Peter Möller, Region Dalarna och Styrbjörn Holmberg, Region Östergötland

Region med rätt att påverka
Regionerna har i uppdrag att utveckla samhället, men är ofta beroende av beslut och processer som man inte äger själv. Att arbeta långsiktigt och strategiskt, för att påverka beslutsprocesser är därför ett viktigt verktyg. När alla län har bildat region 2019, stärks dessutom möjligheterna att arbeta med relationerna till myndigheter och departement. Lärpasset berättar om erfarenheter från Region Västerbotten och Västra Götalandsregionen av strategiskt påverkansarbete.
Staffan Lund, Västra Götalandsregionen och Micaela Löwenhöök, Region Västerbotten

Kan branschskolor bidra till den regionala attraktionskraften?
I en satsning på yrkesutbildning har några branscher inlett försöksverksamhet med branschskolor. Det innebär att gymnasieskolor kan erbjuda yrkesutbildning, även om elevunderlaget inte räcker i den egna skolan. Vad medför detta för den regionala attraktionskraften? Vilken blir regionens roll? Ta del av ESF-rådets erfarenheter tillsammans med några aktuella branscher.
Mats Andersson, ESF-rådet