Lärpass

På årskonferensens andra dag diskutera Reglabs medlemmar och partner vad som är på gång inom regional utveckling i ett 20-tal lärpass. Här kan du se vilka lärpass som redan är klara: 

Tio punkter för att lyckas med det regionala utvecklingsansvaret och ledarskapet
Det regionala utvecklingsuppdraget är inte vilken uppgift som helst. Det ger regionen ansvar för utvecklingen i länet – av territoriet. Regionen ska samla kommuner, myndigheter, högskolan, näringsliv och civilsamhälle kring en strategi för länets utveckling och samordna genomförandet. Vi presenterar tio punkter för att lyckas med det regionala utvecklingsansvaret och ledarskapet.
Magnus Persson, Region Örebro län och Lisbet Mellgren, SKL

Kommunutredningen: Så stärker vi kommunernas kapacitet att klara framtidens utmaningar
Kommunutredningen ska i sitt slutbetänkande 15 oktober 2019 redovisa förslag på hur kommunernas kapacitet kan stärkas för att möta samhällsutveckling. Förslagen ska ta sin utgångspunkt i en analys av utmaningar som följer av exempelvis urbanisering och demografisk utveckling. Många mindre kommuner får en bristande kapacitet utifrån minskande och åldrande befolkning, medan kommuner i stadsregioner har en kommunindelning som inte svarar mot ett funktionellt regionperspektiv. Förslag av både kort- och långsiktig karaktär bereds nu med utredningens parlamentariska kommitté.
Sverker Lindblad och Lisa Hörnström, Kommunutredningen

AI för sjukvård och näringsliv
2018 etablerades ett nationellt AI-centrum på Lindholmen Science Park i Göteborg. Ambitionen är att koppla regionala noder till centrat, som får en unik position internationellt, genom att både industriell och offentlig data samlas i en ”datafabrik”, där forskare från olika branscher samlas. Förhoppningen är bland annat att AI ska påskynda digitaliseringen av hälso- och sjukvården, genom forskning kring AI inom bildbehandling, diagnostik och beslutsstöd. Vilka erfarenheter har VGR hittills och vad är kommande utmaningar?
Lisa Belfrage, Västra Götalandsregionen

BRP+: Regionala analyser
Under 2018 samlades Reglabs medlemmar i ett lärprojekt, för att tillsammans börja använda BRP+ i det regionala analysarbetet. Resultatet har samlats i en antologi som presenteras vid lärpasset. Med hjälp av konkreta exempel resonerar vi kring vad vi ser när vi lyfter blicken bortom ekonomisk tillväxt. BRP+ är ett ramverk för att mäta hållbar utveckling, utvecklat av och för svenska regioner.
Mer information på www.reglab.se/projekt/brp/.
Johanna Giorgi, Tillväxtverket och Emma Andersson, Sweco.

Nordic experiences in implementing Agenda 2030 at local level (Eng)
Municipalities are key when it comes to implementing the Sustainable development goals (SDGs). Lärpasset will highlight three possible approaches to implement the SDGs into local work. It will also identify 27 Nordic local authorities that are “first movers” in working with Agenda 2030 and present the best examples from their work. Participants will discuss challenges as well as possible remedies that could support municipalities in their work.
Nora Sánchez Gassen, Nordregio

Vad händer när bussen slutar gå?
Region Kronoberg har tagit fram ett verktyg för social hållbarhetsanalys på transportområdet. Det handlar om att ta reda på hur olika intressenter påverkas av en insats, till exempel om länstrafiken ska spara pengar och funderar på att dra in en tur i linjetrafiken. Region Kronoberg berättar om sina erfarenheter av verktyget och ett aktuellt case.
Sunny Sandström och Camilla Ottosson, Region Kronoberg

Vår roll i digitaliseringen
Tillväxtverkets erfarenheter av det offentligas roll i digitaliseringen: Hur ser ansvaret ut? Hur definierar och mäter vi en regional digitalisering? Vilka är de goda exemplen? Men också om hur regionerna kan arbeta med näringslivets digitalisering: Hur hänger företagens digitalisering och regional attraktivitet ihop? Hur jobbar regionerna i dag med insatser riktade mot SMF och digitalisering?
Ulf Savbäck, Tillväxtverket

Integrera miljöperspektiven i tillväxtarbetet
Regionerna har i uppdrag att genom öka miljö- och klimatperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. Alla regioner har nu lämnat in sina handlingsplaner till regeringen, men hur ska de egentligen genomföras? Lärpasset lyfter fram några exempel och öppnar diskussionen om hur vi kan bli bättre på att låta hållbarhetsperspektiven korsbefrukta tillväxtarbetet.
Helena Tsiparis och Håkan Samuelsson, Region Skåne

Nudging i regionalpolitiken
Det företagsfrämjande systemet når få av företagen i Sverige. Nytt blod behövs för att på sikt upprätthålla systemets effektivitet och legitimitet. Hur kan vi använda beteendeinsikter för att  nå ut till nya typer av företag och företagare? Ramboll håller en introduktion till nudging med inspirerande exempel och leder en diskussion om blodbrist och syresättning.
Evelina Gunnarsson och Linda Broström, Ramboll

Smart specialisering i praktiken
Smart specialisering är inte bara en strategi, den innehåller också en metodik för implementering av innovationsprocesser. När Region Gävleborg agerade byggherre under uppstarten av världens första elväg för tung trafik, arbetade man med myndighetsrollen genom kvalificerad samverkansledning (collaborative leadership). Ett framgångsrikt exempel på ”the new role for government”. I lärpasset diskuteras möjligheterna med den nya myndighetsrollen ‒ och riskerna.
Olle Wängsäter, Jan Nylander och Magnus Ernström, Region Gävleborg

Lärdomar från regionalfondsprogrammen 2014-2020
Närmare 7 miljarder kronor har investerats i Sverige från EU:s regionalfond under den innevarande sjuårsperioden. Nu har satsningarna utvärderas. Vad har vi lärt oss och hur kan dessa erfarenheter påverka inriktning och omfattning av kommande regionalfondsprogram efter 2020?
Jonas Örtquist, Tillväxtverket

Regionalt internationaliseringsindex
Tillväxtverket arbetar med att ta fram ett regionalt internationaliseringsindex, för att kunna ge en bredare och mer nyanserad bild av regionernas internationaliseringsgrad, än den bild som enbart exportsiffror ger. Med detta index som grund kan vi föra djupare diskussioner kring till exempel: Hur exponerade är olika län för omvärlden? Vilka län har potential att utvecklas? Vilka är föregångare? Under lärpasset finns också stort utrymme för inspel: Vilka indikatorer saknas? Hur kan regionerna använda index?
Anna Bergdahl och Jan Persson, Tillväxtverket

Folkbildningen tar plats i den regionala utvecklingen
Folkbildningsrådet presentera en ny studie som kartlagt och analyserat folkbildningens roll i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Under lärpasset ger vi goda exempel på hur folkhögskolor och studieförbund på ett systematiskt sätt samarbetar med regionala aktörer kring utvecklings-, kultur och kompetensfrågor.
Henrik Dahl och Thomas Östlund, Folkbildningsrådet.

Gränslös regional planering?!
Människors vardagsgeografier blir alltmer obundna av administrativa gränser, men hur får vi in det funktionella perspektivet i den regionala utvecklingsplaneringen? När mycket av SCB:s statistik definieras på kommunnivå, när kommuner är grund för avgränsningen av de lokala arbetsmarknaderna, och eller när länstransportplaner slutar vid länsgränsen? I lärpasset presenterar vi exempel på metoder för att illustrera funktionella samband i regionerna, bland annat på de lokala arbetsmarknaderna. Därefter blir det en diskussion om funktionalitet i den regionala utvecklingsplaneringen.
Lars Berglund, WSP Advisory