LÄRPASS

På årskonferensens andra dag diskutera Reglabs medlemmar och partner vad som är på gång inom regional utveckling i ett 20-tal lärpass. Här kan du se starttider och vilket rum lärpassen har.

LÄRPASS PASS 1 09.45-10.30

1. Lärdomar från regionalfondsprogrammen 2014-2020
Närmare 7 miljarder kronor har investerats i Sverige från EU:s regionalfond under den innevarande sjuårsperioden. Nu har satsningarna utvärderas. Vad har vi lärt oss och hur kan dessa erfarenheter påverka inriktning och omfattning av kommande regionalfondsprogram efter 2020?
Jonas Örtquist, Tillväxtverket.
Rum 110

2. Framgångsfaktorer för det regionala utvecklingsuppdraget
Det regionala utvecklingsuppdraget är inte vilken uppgift som helst. Det ger regionen ansvar för utvecklingen i länet – av territoriet. Regionen ska samla kommuner, myndigheter, högskolan, näringsliv och civilsamhälle kring en strategi för länets utveckling och samordna genomförandet. Vi presenterar fjorton punkter för att lyckas med det regionala utvecklingsansvaret och ledarskapet.
Magnus Persson, Region Örebro län, Sigrid Hedin, Tillväxtverket och Lisbet Mellgren, SKL
Rum 109

3. Att fånga innovationsfrämjande
Innovationsfrämjande är en upptäckarprocess, och för det behöver vi kunna följa upp och lära av det vi gör. Uppföljning ingår också som ett viktigt steg i EU-kommissionens riktlinjer för smart specialisering. Under 2018 började regionerna i Norra Mellansverige ett arbete mot gemensamma rutiner och verktyg för uppföljning – kom och lyssna på en presentation av arbetet, ta del av ramverket som utarbetats, och diskutera med vår panel om förutsättningarna för att följa upp innovationsfrämjande.
Anders Olsson, Region Värmland, Olle Wängsäter, Region Gävleborg, Johan Peck och Gunnar Lindberg, Oxford Research
Rum 108

4. Nudging i regionalpolitiken
Det företagsfrämjande systemet når få av företagen i Sverige. Nytt blod behövs för att på sikt upprätthålla systemets effektivitet och legitimitet. Hur kan vi använda beteendeinsikter för att  nå ut till nya typer av företag och företagare? Ramboll håller en introduktion till nudging med inspirerande exempel och leder en diskussion om blodbrist och syresättning.
Evelina Gunnarsson och Linda Broström, Ramboll
Rum 107

5. Arbetskraftsbrist – konsekvenser och lösningar
Brist på arbetskraft är en stor utmaning för både offentliga och privata arbetsgivare. Framtidsprognoser visar dessutom att läget kommer att förvärras ytterligare under kommande år. Bristen på arbetskraft med rätt kompetens gör att företagen inte klarar sin produktion, att kvaliteten inom välfärden äventyras och tillväxtpotentialen i svensk ekonomi inte nyttjas fullt ut. Under lärpasset diskuterar vi konsekvenser av arbetskraftsbristen, och möjliga lösningar.
Peter Möller, Region Dalarna, Joacim Waara och John Andersson Västra Götalandsregionen
Rum 105

6. Vad händer när bussen slutar gå?
Region Kronoberg har tagit fram ett verktyg för social hållbarhetsanalys på transportområdet. Det handlar om att ta reda på hur olika intressenter påverkas av en insats, till exempel om länstrafiken ska spara pengar och funderar på att dra in en tur i linjetrafiken. Region Kronoberg berättar om sina erfarenheter av verktyget och ett aktuellt case.
Sunny Sandström och Camilla Ottosson, Region Kronoberg
Rum 106

7. Regional casting ‒ labb 1
Vi söker regionala spelare som vill pröva och diskutera vilka roller regionen tar på den nya regionala utvecklingsscenen! Är det du? Välkommen till ett labb där vi testar och diskuterar regionens olika roller ‒ och möjliga nya roller. Labbet är en del i en rapport som SKL beställt, för att skapa förståelse för det regionala utvecklingsarbetet och ett lärande för bättre regionala utvecklingsinsatser. Under lärpass 1 presenteras de första resultaten av studien. Under lärpass 2 prövar vi olika roller på den regionala utvecklingsscenen.
Helena Gidlöf, SKL, Peter Kempinsky och Göran Hallin, Kontigo.
Rum 103

8. Unga utanför
Varannan ung känner sig inte inkluderad i samhället. Det finns flera likheter mellan unga som bor i landsbygd, glesbygd och utsatta områden och hur de ser på hinder och möjligheter att leva de liv som de vill leva. Frågorna vad, varför och hur är centrala för att undersöka hur vi kan medverka till en förbättring. Under passet får du ta del av resultaten från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors, MUCF, rapport Fokus 18. Efter passet har du med dig konkreta verktyg för arbetet med social inkludering.
Ylva Saarinen, och Linus Wellander, MUCF.
Rum 101

LÄRPASS PASS 2 11.00-11.45

9. BRP+: Regionala analyser
Under 2018 samlades Reglabs medlemmar i ett lärprojekt, för att tillsammans börja använda BRP+ i det regionala analysarbetet. Resultatet har samlats i en antologi som presenteras vid lärpasset. Med hjälp av konkreta exempel resonerar vi kring vad vi ser när vi lyfter blicken bortom ekonomisk tillväxt. BRP+ är ett ramverk för att mäta hållbar utveckling, utvecklat av och för svenska regioner. Mer information på www.reglab.se/projekt/brp/.
Johanna Giorgi, Tillväxtverket och Emma Andersson, Sweco.
Rum 110

10. En region öppen mot omvärlden
Som samhällsaktör anser Västra Götalandsregionen att vi har ett ansvar att driva samhällsutveckling i en riktning som gynnar invånarna i Västra Götaland. Detta kräver ett samlat och proaktivt påverkansarbete mot Stockholm och Bryssel. Detta lärpass fokuserar på hur regioner kan bedriva ett strategiskt påverkansarbete utifrån ett helhetsperspektiv. Vi kommer att berätta om den struktur och arbetsmetod vi har upparbetat i VGR, om samarbetet mellan våra kontor i Göteborg, Stockholm och Bryssel samt hur vi verkar i europeiska organisationer för att få större genomslag.
Irma Ganibegovic och Björne Hegefeldt, Västra Götalandsregionen
Rum 109

11. Gränslös regional planering?!
Människors vardagsgeografier blir alltmer obundna av administrativa gränser, men hur får vi in det funktionella perspektivet i den regionala utvecklingsplaneringen? När mycket av SCB:s statistik definieras på kommunnivå, när kommuner är grund för avgränsningen av de lokala arbetsmarknaderna, och eller när länstransportplaner slutar vid länsgränsen? I lärpasset presenterar vi exempel på metoder för att illustrera funktionella samband i regionerna, bland annat på de lokala arbetsmarknaderna. Därefter blir det en diskussion om funktionalitet i den regionala utvecklingsplaneringen.
Lars Berglund, WSP Advisory
Rum 108

12. Smart specialisering i praktiken
Smart specialisering är inte bara en strategi, den innehåller också en metodik för implementering av innovationsprocesser. När Region Gävleborg agerade byggherre under uppstarten av världens första elväg för tung trafik, arbetade man med myndighetsrollen genom kvalificerad samverkansledning (collaborative leadership). Ett framgångsrikt exempel på ”the new role for government”. I lärpasset diskuteras möjligheterna med den nya myndighetsrollen ‒ och riskerna.
Olle Wängsäter, Jan Nylander och Magnus Ernström, Region Gävleborg
Rum 107

13. Samverkan som gör skillnad
Arena för Tillväxt presenterar sin nya skrift Samverkan som gör skillnad. som har fokus på att stärka förståelsen för samverkan, genom att beskriva samverkan och ge konkreta tips på hur man lyckas. Inriktning i skriften är samverkan mellan kommun, region och näringsliv.
Anna Kelly och Linnéa Hassis, Arena för Tillväxt
Rum 105

14. Integrera miljöperspektiven i tillväxtarbetet
Regionerna har i uppdrag att genom öka miljö- och klimatperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. Alla regioner har nu lämnat in sina handlingsplaner till regeringen, men hur ska de egentligen genomföras? Lärpasset lyfter fram några exempel och öppnar diskussionen om hur vi kan bli bättre på att låta hållbarhetsperspektiven korsbefrukta tillväxtarbetet.
Helena Tsiparis och Håkan Samuelsson, Region Skåne
Rum 106

15. Regional casting ‒ labb 2.
Vi söker regionala spelare som vill pröva och diskutera vilka roller regionen tar på den nya regionala utvecklingsscenen! Är det du? Välkommen till ett labb där vi testar och diskuterar regionens olika roller ‒ och möjliga nya roller. Labbet är en del i en rapport som SKL beställt, för att skapa förståelse för det regionala utvecklingsarbetet och ett lärande för bättre regionala utvecklingsinsatser. Under lärpass 1 presenteras de första resultaten av studien. Under lärpass 2 prövar vi olika roller på den regionala utvecklingsscenen.
Helena Gidlöf, SKL, Peter Kempinsky och Göran Hallin, Kontigo.
Rum 103

16. Gröna finanser
Region Västmanland är prisbelönt för sitt arbete med gröna finanser. Regionen förvaltar drygt 4 miljarder i pensionsmedel och satsningen på gröna finanser innebär att regionen undviker placeringar i till exempel fossila bränslen och vapenindustrin. Finanspolicyn har högt ställda miljömål, samtidigt som man följer internationella konventioner. Region Västmanlands arbete med hållbara finanser har belönats med priser från CFA Society Sweden och miljöstrategipriset. Lär och inspireras av våra strategier för att minska risken, öka avkastningen och förbättra klimatprestandan.
Elin Dahlman, Region Västmanland
Rum 101

LÄRPASS PASS 3 12.45-13.30

17. Nordic experiences in implementing Agenda 2030 at local level (Eng)
Municipalities are key when it comes to implementing the Sustainable development goals (SDGs). Lärpasset will highlight three possible approaches to implement the SDGs into local work. It will also identify 27 Nordic local authorities that are “first movers” in working with Agenda 2030 and present the best examples from their work. Participants will discuss challenges as well as possible remedies that could support municipalities in their work.
Nora Sánchez Gassen, Nordregio
Rum 110

18. Kommunutredningen: Så stärker vi kommunernas kapacitet
Kommunutredningen ska i sitt slutbetänkande redovisa förslag på hur kommunernas kapacitet kan stärkas för att möta samhällsutveckling. Förslagen ska ta sin utgångspunkt i en analys av utmaningar som följer av exempelvis urbanisering och demografisk utveckling. Många mindre kommuner får en bristande kapacitet utifrån minskande och åldrande befolkning, medan kommuner i stadsregioner har en kommunindelning som inte svarar mot ett funktionellt regionperspektiv. Förslag av både kort- och långsiktig karaktär bereds nu med utredningens parlamentariska kommitté.
Sverker Lindblad och Lisa Hörnström, Kommunutredningen
Rum 109

19. Vår roll i digitaliseringen 
Tillväxtverkets erfarenheter av det offentligas roll i digitaliseringen: Hur ser ansvaret ut? Hur definierar och mäter vi en regional digitalisering? Vilka är de goda exemplen? Men också om hur regionerna kan arbeta med näringslivets digitalisering: Hur hänger företagens digitalisering och regional attraktivitet ihop? Hur jobbar regionerna i dag med insatser riktade mot SMF och digitalisering?
Ulf Savbäck, Tillväxtverket
Rum 108

20. Regional exportstatistik och internationaliseringsindex
Tillväxtverket arbetar med att ta fram ett regionalt internationaliseringsindex, för att kunna ge en bredare och mer nyanserad bild av regionernas internationaliseringsgrad, än den bild som enbart exportsiffror ger. En del i internationaliseringsindexet är att ta fram exportsiffror för länen fördelat på arbetsställen istället för huvudkontor (vilket är fallet i statistiken från SCB). Med indexet och regionala exportsiffror som grund kan vi föra djupare diskussioner kring till exempel: Hur exponerade är olika län för omvärlden? Vilka län har potential att utvecklas? Vilka är föregångare? Under lärpasset finns också utrymme för inspel: Finns det fler indikatorer som är intressanta för indexet? Hur kan regionerna använda indexet? Vilka är fördelarna och nackdelarna med regional exportstatistik fördelat på arbetsställen i stället för huvudkontor?
Anna Bergdahl , Tony Meurke och Jan Persson, Tillväxtverket
Rum 107

21. Folkbildningen tar plats i den regionala utvecklingen
Folkbildningsrådet presentera en ny studie som kartlagt och analyserat folkbildningens roll i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Under lärpasset ger vi goda exempel på hur folkhögskolor och studieförbund på ett systematiskt sätt samarbetar med regionala aktörer kring utvecklings-, kultur och kompetensfrågor.
Henrik Dahl och Thomas Östlund, Folkbildningsrådet.
Rum 105

22. Hur svårt kan det vara med AI?
Utvecklingen av, och intresset för AI accelererar. Men vad är det, och hur funkar det? Välkommen till en workshop som ger en handfast introduktion till vad AI är och vilka delar som ingår. Utan att behöva vara utvecklare eller ha några förkunskaper lär du dig machine learning för att med hjälp av data förutspå saker
Lisa Belfrage, Västra Götalandsregionen
Rum 106

24. Från historisk miljö till nyskapande destination
Många känner till actionbadet Kokpunkten och destinationshotellet The Steam Hotel men Destination Kokpunkten är mer än så, det är ett samhällsbygge som ger stora effekter i regionen. Välkomna till en presentation om hur satsningen bidrar till samhällsutvecklingen, utvecklingen av en historisk miljö och vilka stöttestenar och framgångsfaktorer som olika parter har hanterat. Destination Kokpunkten är ett resultat av att alla har tagit sitt ansvar och levererat i samhandling mellan privata och offentliga aktörer.
Anders Ekstrand och Elisabeth Unell, Västerås stad, Cecilia Lagerfalk-Rooth, Länsstyrelsen Västmanland län, Henrik Wester, Region Västmanland och Johan Björkman, Kokpunkten actionbad
Rum 101