Kompetensförsörjningsdagarna 14-15 april

Dokumentation från vårens kompetensförsörjningsdagar 2021

Menti: Vad är planeringsunderlag för dig?

Information från Regeringskansliet samt information om den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Carl Klint, Näringsdepartementet

Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande – vad görs och vad är på gång? Information från generaldirektörsnätverket. Christer Bergqvist, ställföreträdande generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan

Vinnovas uppdrag att finansiera innovativa samverkansprojekt inom kompetensförsörjningsområdet. Karin Aase, Vinnova

Kompetensattraktion – exempel på arbete på nationell och regional nivå för att attrahera och behålla kompetens. Li Ljungberg, Teknikföretagen, Niklas Delersjö, Move to Gothenburg samt Madeleine Deland, Arbetsförmedlingen

Kartläggning av kompetensbehov – lokalt, regionalt och nationellt. Annika Hermansson och Mattias Jaktlund, Region Jämtland Härjedalen, Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen, Anders Håkansson och David Folke, Skolverket

Nordisk och europeisk utblick – system för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Anna Lundgren, Nordregio och Maria Bond, Tillväxtanalys

Omställningsorganisationernas roll för kompetensförsörjningen. Caroline Söder, vd Trygghetsfonden och Ulrika Wiklund, chef Verksamhets- och tjänsteutveckling på Trygghetsrådet

Bakgrund

Kompetensförsörjningsdagarna är en kollegial mötesplats för ansvariga för regionalt kompetensförsörjningsarbete, berörda myndigheter och departement med flera som träffas ett par gånger per år för erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning.

  • En mötesplats för ny kunskap om regionalt arbete med kompetensförsörjning.
  • Förbättra kvalitet och samarbete i de nationella och regionala uppdragen med kompetensförsörjning.
  • Erfarenhetsutbyte och lärande

Kompetensförsörjningsdagarna drivs i samverkan mellan Tillväxtverket, SKR, Näringsdepartementet och Arbetsförmedlingen. En samordningsgrupp ansvarar för programinnehåll och organisering av dagarna.

Målgrupp
Kompetensförsörjningsdagarna är i första hand en mötesplats för tjänstepersoner som är regionalt utvecklingsansvariga, myndigheter och departement som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor.

För frågor om Kompetensförsörjningsdagarna, kontakta någon i samverkansgruppen:

Regionalt verksamma

Myndigheter och andra organisationer

Ta gärna del av presentationerna från den förra träffen (november 2020).