Masterclass/Nätverk

I satsningen Region 2050 har Reglabs medlemmar lagt en grund för en bättre beredskap för alternativa framtider genom att öka kompetensen inom omvärldsanalys på lång sikt, scenariemetodik och omställning. 

För att stödja det fortsatta framsynsarbetet bjuder Reglab nu in till Masterclass och nätverk under 2019. Serien är en möjlighet att ytterligare fördjupa kunskaperna i omvärldsspaning på lång sikt, och nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan Reglabs medlemmar.

Framsynsprocessen Region 2050 avslutades i december 2018. Men de viktigaste resultaten blir tydliga först under kommande år: nya arbetssätt, nya planeringsrutiner och en höjd framsynskapacitet. Under arbetet med Region 2050 har deltagarna i Framsynsgruppen testat de nya metoderna i sina egna organisationer; under kommande år sker implementeringen i den regionala praktiken.

För att stödja det fortsatta arbetet med implementering av kunskaper och erfarenheter från Region 2050, bjuder Reglab nu in till en workshopserie under 2019: Framsyn Masterclass/nätverk.

Vi träffas i fyra workshopar under 2019. Den preliminära programstommen ser ut så här, men förändringar kan förekomma:

Masterclass 1. Nya former för policyutveckling
Datum: Torsdag 7 mars i Stockholm.

Masterclass 2. Framtidens investeringar
Datum: Torsdag 16 maj.

Masterclass 3. Hur skapar vi utrymme för experimenterande i regional utveckling?
Datum: Onsdag 25 september (preliminärt datum)

Masterclass 4. Systemförändring och policyarbete ‒ hur implementerar vi det i nästa verksamhetsplanering?
Datum: Onsdag 11 december.

Läs mer i inbjudan: Inbjudan Masterclass
Sista anmälningsdag är 31 januari.