LÄRPASS TORSDAG

1. Det ojämlika Sverige Inställt

2. Från mål till mening – kan regionalpolitiken bli utmaningsdriven?
Vårt samhälle står inför stora utmaningar som kräver nya sätt att tänka och arbeta på. Allt fler forsknings- och tillväxtprogram flyttar fokus från tillväxt och konkurrenskraft till en ambition om att lösa komplexa samhällsutmaningar. Hur kan vi jobba mer utmaningsdrivet så att den regionala utvecklingspolitiken kan bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle? Diskutera och inspireras av erfarenheter från nya sätt att styra stöd till näringsliv och forskning som tar utgångspunkt i samhällsutmaningar.
Katarina Steijer och Johannes Henriksson, Ramböll
Presentation

3. Regionens roll för bostadsförsörjning
Mer information nedan, under punkt 23

4. Digitalisering – inkluderande eller exkluderande?
Digitalisering av samhällstjänster pågår. Vissa menar att det går för långsamt och andra att det går för fort. Oavsett takten så vet vi att stora grupper inte deltar i digitaliseringen. Tillgång till internet, utrustning, förtroende för gemensamma system…det finns ett antal hinder. Hur hanterar vi det? Är det ett växande eller minskande problem? Vilket ansvar har vi som offentliga aktörer? Storsthlm delar med sig av erfarenheter och bjuder på ett lärpass där vi ställer oss själva några svåra, men viktiga frågor.
David Norman och Catrin Ditz, Storsthlm
Presentation

5. Maker tour gör teknik roligt
Maker tour – Mot nya höjder är ett utbildningskoncept som hjälper lärare att öka elevernas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Elever gör spännande utmaningar och får belöningar för sitt arbete. Skolorna får dessutom besök av en maker-buss som utbildar både elever och lärare i teknikutveckling och programmering – kostnadsfritt. Konceptet ägs och samordnas av Region Kronoberg och Tekniska museet och på Gotland drivs det av Fenomenalen science center.
Lisa Berg, Region Gotland
Workshop utan presentation

6. Vilka konsekvenser får industrins omställning på olika platser?
Industrins struktur förändras ständigt och företagens platsbehov skiftar. Vilka krav ställer framtidens industri på olika platser och hur påverkas de av inomregionala skillnader? För att öka kunskapen om industrins platsbehov – och vilka insatser som behövs för att möta dessa – har Tillväxtverket tagit fram tre scenarier för framtidens industri. Nu vill vi vidareutveckla dessa scenarier.
Var med och utforska platsens betydelse för industrin – på olika platser, i olika framtider.
Olof Billebo, Maria Ljung Westin, Tillväxtverket. Svante Karlsson, Karlstads universitet
Presentation: Vilka konsekvenser får industrins omställning (och resultatet av övningen på lärpasset)
Rapport: Platsens betydelse för industrin


7. Automatiseringsmyten?
Strukturomvandlingen, med ökad automatisering och digitalisering i arbetslivet, har haft en betydande inverkan på samhällsdebatten om sysselsättning och produktivitet. Såväl politisk som medial debatt är starkt präglad av idén att omvandlingen kommer att medföra färre jobb och effektivare produktionsprocesser, men denna idé saknar i mångt och mycket saklig grund. Under lärpasset problematiseras den pågående strukturomvandlingen och dess inverkan på sysselsättning och produktivitet, med utgångspunkt i vetenskaplig litteratur och offentlig statistik.
Joakim Waara, Västra Götalandsregionen
Presentation
Rapport

8. Skogen och den gröna omställningen
Hur ska vi tackla den stora utmaningen att ställa om till ett hållbart samhälle? När vi ska gå från fossilberoende till fossilfritt samhälle är skogen och biomassan en viktig resurs. Vi presenterar ett exempel där forskare i samverkan med boende och andra på landsbygden har testat en metod för att synliggöra skogens många värden. Metoden kan användas i planering för hur skogens resurser ska kunna nyttjas på ett hållbart sätt av alla intressenter som har skogen som livsmiljö och levebröd.
Margareta Dahlström, 
Kristin Gustafsson och Nina Christenson, Karlstads universitet.
Presentation

9. Hur mår regionerna i Norden?
Vartannat år tar Nordiska ministerrådet temperaturen på den socioekonomiska utvecklingen för de nordiska regionerna. State of the Nordic Region produceras av Nordregio och ger en omfattande överblick av statusen för demografi, arbetsmarknad och ekonomi i alla 74 regioner. I 2020-års upplaga finns även ett särskilt fokus på ”Bortom BNP”. Tematiska kartor ger en guidad tur genom det regionala landskapet i Norden, med särskilt fokus på Sverige.
Michael Funch och Gustaf Norlén, Nordregio
Presentation

10. Social innovation för samhällsutmaningar
Hur kan de samhällsutmaningar som Sveriges regioner står inför hanteras genom socialt innovativa lösningar? Runt om i landet pågår initiativ för att utveckla och testa nytänkande samverkansformer, verksamheter och metoder som möter utmaningar inom demografi, service, stadsplanering m.m. Flera regioner kartlägger befintligt stöd och utvecklingsbehov för att fler ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningarna och nå målen i Agenda 2030.  Vid detta lärpass presenteras vad som möjliggör och hindrar, utifrån kunskaper och erfarenheter från region Stockholm och region Skåne.
Anna Tengqvist, WSP advisory, Annika Olsson, Region Stockholm, Maria Kullberg, Sopact, Lunds universitet, presenterar resultat från Region Skåne.
Presentation

11. Att styra i territoriet
Samverkan för utveckling. Hur kan kommuner och regioner tillsammans med andra aktörer styra och leda samhällsutvecklingen för att möta de utmaningar som påverkar alla i det gemensamma territoriet? Diskussion kring några goda exempel där kommuner och regioner har varit framgångsrika. Vi vill locka med erfarenheter från Blekinge och Karlskrona, Örebro, Borås, Piteå och Värmland. Det handlar om hälsa,  förhindra kriminalitet, regional utveckling och tillväxt, noll ungdomsarbetslöshet med mera – lärdomar och erfarenheter – från vackra ord till konkret handling.
Gunnar Gidenstam och Lisbet Mellgren, SKR
Presentation

12. På väg mot industriell omvandling Inställt

13. Omställning vid stora etableringar Inställt

14. Verktyg som stärker individer, företag och branscher vid omställning
Behålla sitt jobb eller fördjupa/bredda sin kompetens? Nu tas nya steg för att yrkeshögskolan ska bli ett ännu bättre verktyg i det livslånga lärandet. Under 2020 introduceras  korta YH-utbildningar i form av kurser och kurspaket. Det betyder att yrkeshögskolan också får ett tydligt fokus på att bidra till omställning och kompetensutveckling av redan yrkesverksamma. Även branschvalidering kan i det sammanhanget vara ett effektivt sätt att identifiera behov av kompetensutveckling. På lärpasset berättar vi mer om exempel på och hur korta utbildningar och modeller för branschvalidering kan användas av företag, branscher och andra organisationer i sitt strategiska kompetensförsörjningsarbete.
Anna Kahlson och Linda Wiklund, Myndigheten för yrkeshögskolan
Presentation

15. Elflyg, biogasfärjor och smarta energilösningar
Som ö är Gotland beroende av fungerande transporter, därför är transportsektorns energiomställning extra viktig här. Gotland är dessutom en energipilot som ska gå före i omställningen, utsedd av regeringen. Det innebär att Gotland ska nå energi- och klimatmålen tidigare än övriga Sverige. Välkommen att lyssna till ett samtal om framtidens transporter till och från Gotland. När kan vi ta elflyget hit? Går det att göra färjetrafiken helt fossilfri? Och hur framskrider arbetet med Gotlands världsunika induktiva elväg som byggs vid Visby Airport?
Lisa Bratt, Region Gotland, Gunnar Jonasson, Visby Airport/Swedavia, Daniel Pantzarfelt, Destination Gotland.
Presentation Destination Gotland
Presentation Flyg
Presentation Smart Road

16. Hur får vi in ungdomsperspektiv i RUS?
Hur kan du konkret verka för ett ungdomsperspektiv i regionens utvecklingsstrategi (RUS)? MUCF presenterar den senaste Fokusrapporten Det vore ju kul om de frågade nån gång som handlar om ungas inflytande i regioner och kommuner. Under lärpasset varvas föreläsning med interaktiva inslag och dialog. Under dialogerna diskuterar vi tillsammans hur ett ungdomsperspektiv kan stärka din regions arbete. Vi diskuterar även hur du kan arbeta för att öka ungdomsinflytandet i arbetet med er RUS.
Ellen Lundkvist, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
Presentation

17. Hur kan utvärdering vässa regionala tillväxtinsatser?
Diskussion om hur vi får till en mer kunskapsbaserad regional tillväxtpolitik och arbetsmarknadspolitik.

  • Hur kan utvärderingar bidra till ständiga förbättringar av insatser och till nytta för regionerna?
  • Vad ska vi göra för att öka legitimiteten för den regionala tillväxtpolitiken i allmänhet och strukturfondsinsatserna i synnerhet?

Grunden är kravet i EU:s förordning samt erfarenheter och utvärderingar från innevarande programperiod dokumenterade i en rapport om projektutvärderingen och syntesrapporten från de tematiska utvärderingar som gjorts hittills samt information från ESF-rådet om utvärderingsupplägg i Socialfonden i nästa programperiod.
Emelie Johansson, Tillväxtverket. Jonas Linden, Jonna Källström Böresson, ESF-rådet. Maria Berglund, Region Jämtland Härjedalen
Rapport: 
Vad händer sedan? Utvärdering i EU:s regionala strukturfonds­program.

18. När staten drar sig tillbaka
Landsbygdskommuner upplever i allt högre grad att de själva behöver ta allt större ansvar för att tillhandahålla statlig verksamhet för sina kommuninvånare. Samtidigt är det inte nödvändigtvis statlig närvaro som krävs, utan att myndigheter och andra offentliga aktörer förstår de särskilda behov som finns och utformar insatser som får effekt i hela landet. Vi bjuder på en färsk rapport om landsbygdskommuners behov av statlig verksamhet och samtalar om hur vi på nationell och regional nivå, i våra verksamheter och insatser, kan stärka ett territoriellt perspektiv. Hur kan vi utveckla vårt arbete så vi i högre grad tar hänsyn till regionala och inomregionala skillnader?
Johanna Mikaelsson och Per Johansson, Tillväxtverket
Presentation

19. Smörja samverkan – minska gnissel
Samverkan är svårt! När det fungerar bygger det ofta på enskilda personer och deras goda vilja, men i själva systemet finns friktion och gnissel. Friktionen och gnisslet bygger ofta på okunskap, fördomar och rykten. Samhällsplanering i allmänhet och regional planering i synnerhet är ett aktuellt ämne för aktörer på nationell, regional och kommunal nivå. I Kronobergs län arbetar vi med Samplanering Kronoberg där de strategiska planeringsprocesserna är i fokus och där samverkan sker med gemensamma arbets- och mötesformer, planeringsunderlag och webbaserade verktyg. Vi berättar om framgångsfaktorer i samverkansprocessen och för en dialog kring dessa.
Jenny Fröberg och Camilla Ottosson, Region Kronoberg.
Presentation

20. Skåne innovation week – kraftsamling och ”decentralisering” Inställt

21. Strategisk kompetensförsörjning – nya insikter och förändrade utsikter  Inställt

22. Effektiv omställning – samverkan med facket Inställt

23. Lärpass nr 3: Regionens roll för bostadsförsörjning
Region Östergötland  har valt att inte söka uppdraget att bli regionplaneupprättare, utan i stället fördjupa samverkan med kommunerna kring rumsliga frågor utifrån funktionalitet. Region Östergötland tror att det här arbetssättet har mer potential att vara framgångsrikt i ett län av vår karaktär. Under 2019 identifierade vi tillsammans med kommunerna behoven för bostadsförsörjning– och med hjälp av detta även den regionala rollen. Lärpasset är ett samtal kring erfarenheterna från processen och en diskussion om vägen framåt.
Anders Bäckstrand och Lena Lindgren, Region Östergötland
Presentation

24. Cirkulär ekonomi
Den cirkulära ekonomin handlar om ekonomi i sin ursprungliga betydelse: att hushålla med resurser. Istället för en ekonomi som leder till stora mängder avfall, tillvaratar den cirkulära ekonomin produkter och material så länge som möjligt genom återanvändning, reparation, delning och återvinning. Omställningen från dagens linjära ekonomi där tillväxt uppnås ju mer som produceras och konsumeras till en cirkulär ekonomi påverkar såväl företag som samhällsekonomi och individer – och det regionala utvecklingsarbetet. I det här lärpasset presenteras och diskuteras resultatet av en omvärldsanalys av cirkulär ekonomi utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv.
Lindha Feldin, Region Halland
Presentation