Hemarbete

Alla svenska regioner, Tillväxtverket, Vinnova och SKL deltar i framsynsprocessen Region 2050.  Syftet är att skapa en bättre beredskap för oväntade händelser i dessa organisationer.

Här berättar vi mer om det arbete som sker på hemmaplan i de deltagande organisationerna. Hör gärna av er och berätta vad som är på gång!

 

Reportage
Framsynsarbete i Kalmar
Framsynsarbete i Region Blekinge
Framsynsarbete i Västra Götlandsregionen

Region Kronoberg hade framsyn som tema på de årliga regiondagarna i januari. Ett 80-tal personer från regionen, kommuner, myndigheter och samarbetspartner deltog. På programmet stod bland annat introduktion av megatrender och workshop med scenarieövningar. Tidigare har personalen workshopat med backcasting som tema. Ta del av Region Kronobergs scenariearbete här.
Kontaktperson: Cecilia Birgersson

Region Gävleborg planerar en första RUS-dag i maj, med ett upplägg som är helt inspirerad av framsyn, bland annat med scenarieövningar. Se video från dagen här.
Kontaktperson: Magdalena Berglin 

Region Västerbotten har haft två workshopdagar där personal från regionförbundets alla avdelningar skapat scenarier tillsammans. Region Västerbotten har även gjort en podcast, Historiepodden 2050. Lyssna på den här.
Kontaktperson: Niklas Gandal

Region Norrbotten: Regionen har även haft en stor upptaktskonferens inför sitt RUS-arbete, där Angela Wilkinson, Oxford university, och specialist på foresight, var huvudtalare. Norrbotten har också haft utbildning med regionfullmäktige inför RUS-arbetet, där framsyn var ett tema. Se Region Norrbottens designfiktioner här.
Läs Norrbottens scenarie, Region Artica här.
Kontaktperson: Tove Cullhed

Tillväxtverket har startat ett internt arbete med Tillväxtverket 2050. En trend-workshop är på gång i Östersund. Se även Tillväxtverkets designfiktioner här. Tillväxtverket har även gjort ett scenarie, du hittar den här.
Kontaktperson: Sigrid Hedin

Regionförbundet i Kalmar län. Avdelningen regional utveckling ägnade hela sin personaldag i maj åt framsyn, kopplat till RUS-arbetet. Under dagen skapades bland annat designfiktioner. Kalmar har även gjort scenarier.
Kontaktperson: Mattias Nylander

Region Blekinge använder framsynsmetodik som ett arbetssätt i sitt RUS-arbete. Har genomfört flera workshopar, både internt och externt – bland annat med näringslivsrepresentanter, en gymnasieskola och biblioteksansvariga i regionen. Framsyn har också diskuterats på regionstyrelsen arbetsutskott, regiondagen och en chefsdag. Se en presentation av Region Blekinges arbete här: FramsynBlekinge, se Region Blekinges designfiktioner här. Region Blekinge planerar nu att ta fram en slags ”metod-handbok” för att underlätta fortsatt arbete med framsynsmetodik inom organisationen. Region Blekinge har även gjort tre regionala scenarier som en del av Region 2050. Du hittar dom här.
Kontaktperson: Anna Nyström

Region Skåne har skapat en internt projektgrupp och utarbetat en projektplan för sitt framsynsarbete. En intern thinktank, kallad Seminarieserie om framsyn, pågår under hösten och våren. Ett upplägg för en extern thinktank håller också på att tas fram. I december arrangerades en workshopdag för hela Regional utveckling med temat ”Svaga signaler”, gäst var Jake Dunagan, Institute for the future. Se en presentation av Region Skånes arbete här: Region Skåne Process 2050 och Region Skånes designfiktioner här. Region Skåne har även gjort scenarier som finns här.
Kontaktperson: Ida Karlsson

Västra Götalandsregionen har skapat en arbetsgrupp för Region 2050, med ett uppdrag från ledningsgruppen. Framsynsgänget ska leda en omvärldsspaning i VG2020-processen och planerar en framsynsdag för hela Regional utveckling i vår. Här hittar du Västra Götalandsregionens designfiktioner. Västra Götalandsregionen har gjort ett scenarie för regionen i form av en film, här hittar du den.
Kontaktperson: Maria Larsson

Landstinget Västernorrland använder framsynsarbetet i sitt RUS-arbete. Arbetet har diskuterats i ledningsgruppen och med de förtroendevalda i regionala utvecklingsutskottet. En workshop har genomförts med enhetschefer och ämnesområdesansvariga, se presentationen här: Workshop Region 2050 Västernorrland och Västernorrlands designfiktion här.
Kontaktperson: Susanne Sahlin

Region Jönköping använder framsynsmetodik som ett arbetssätt i sitt RUS-arbete och har bland annat jobbat med framsynsmetoder i workshopar med kommunerna i länet. Resultatet blir inspel till den kommande RUSen. Region Jönköping har gjort scenarier som går att titta på här.
Kontaktperson: Ola Olsson.

Region Halland hade en stor regional konferens i november, 2017. Outi Kuittinen, Demos Helsinki föreläste om megatrender och 180 personer från olika organisationer i Halland (offentliga, privat och civilsamhället) deltog. Region Halland har även kommit igång med sitt RUS-arbete där de tillsatt en RUS-samordnare som är med i Framsynsgruppen. Halland har gjort scenariot, Copenborg.
Kontaktperson: Marie Karlsson

Region Jämtland Härjedalen har tagit fram en processplan. Och har informerat om Region 2050-arbetet på alla APT:er inom regional utveckling. Efter workshop 2 gav de sig ett formellt uppdrag att arbeta med Region 2050 Ledningsgruppen är överens om att framsynsarbetet ska komma in i den kommande revideringen av RUS. Här hittar du Jämtland Härjedalens scenarier.
Kontaktperson: Elin Nirjens

Region Dalarna har haft en Region 2050-dag med ledning och enhetschefer, Erik Westholm, professor på SLU och forskare bland annat inom framtidsstudier, inledde dagen.
Kontaktperson: Monika Jönsson

Region Sörmland har börjat arbeta med sin kommande RUS, inspiration har hämtats från Region 2050 – processen. Regiont Sörmland arbetar med att utveckla ett nytt arbetssätt för att arbeta med RUSen som blir möjlig att kontinuerligt uppdatera och förändra utifrån förändringar i omvärlden och ändrade prioriteringar. Sörmland har även gjort scenarier som finns här.
Kontaktperson: Johanna Sundelöf

Region Uppsala har gjort scenarier, som finns här.
Kontaktperson: Shara Unneberg

Sveriges kommuner och landsting har tagit hjälp av en tecknare för att illustrera sitt scenario, Livet i stan 2050.
Kontaktperson: Lisbet Mellgren

I Region Örebro län finns ett uppdrag att ta fram en målbild för hälso- och sjukvården 2030. I det uppdraget används flera olika metoder där bl.a. prognoser, allmän omvärldsspaning och framsynsanalyser. De har även haft en workshop i framtagande av sitt scenario. Det var olika samhälls-/kulturförändringar som ansåg var avgörande och möjliggjorde att framtiden blev som den blev i Senior City. Vägkorsen var också något som de identifierade som möjliga att påverka i tidiga skeden. Här hittar du Örebros scenario.

Region Värmland har haft en scenarioworkshop för sina kollegor. Deltagarna delades in i fyra grupper som sen fick spela upp sitt scenario. Region Vänern var det scenario som slutligen valdes. Region Värmlands representanter i framsynsgruppen kommer fortsätta med framsynsworkshops på andra avdelningar inom Regionen.
Kontaktperson: Sara Johansson