Platsens betydelse

Fysisk planering har betydelse för hur vi bor, arbetar, rör oss och lever våra liv. Stora frågor, som ofta berör flera kommuner och behöver hanteras i ett regionalt perspektiv. Området regional planering är i förändring – ny lagstiftning, förändrade ansvarsförhållanden och verktyg som leder till behov av ny kunskap och erfarenhetsutbyte.

Reglabs lärprojekt Platsens betydelse fördjupar kunskaperna om platsens betydelse och utforskar regionplanering som ett strategiskt redskap för det regionala utvecklingsarbetet.

Läs mer i Inbjudan

Fyra workshopar under 2021 med start den 2 februari.

Det förväntade resultatet av Platsens betydelse:

  • Ökad kunskap om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen och det regionala utvecklingsansvaret.
  • Ökad förmåga att använda regional planering som ett strategiskt verktyg för regional utveckling.
  • Utvecklad samverkan mellan de olika planeringsnivåerna: lokal, regional och nationell.
  • Stärkt organisatorisk kapacitet att driva, utveckla och agera i planeringsfrågor.

Varje träff innehåller blocken:

  • Inspiration och kunskapsbas från inbjudna forskare och experter.
  • Regionala exempel.
  • Erfarenhetsutbyte, reflekterande samtal och olika perspektiv på ämnet.

Målgrupp är regionala utvecklare inom fysisk planering och regionalt utvecklingsarbete, liksom representanter för berörda myndigheter och andra organisationer. Lärprojektet Platsens betydelse leds av innehållsledare Karin Willis och Catarina Lahti, processledare Reglab, som tillsammans med en arbetsgrupp ansvarar för att lägga upp arbetet.