Fysisk planering

Reglab har genomfört två lärprojekt om fysisk planering och regional utveckling. Intresset var stort, bland annat eftersom  plan- och bygglagen (PBL 2011) ställer krav på en koppling mellan kommunernas översiktsplanering och det regionala
tillväxtarbetet. Reglabs lärprojekt var samarbeten med Tillväxtverket och Boverket. Därefter tog Reglabs medlemmar initiativ till  ett nätverk inom fysisk planering, för fortsatt gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och inspiration

Inbjudan