Fysisk planering 11 maj 2017

Torsdagen 11 maj hade Reglabs nätverk Fysisk planering en träff i Stockholm. Där fick deltagarna bland annat lyssna till Lisbet Mellgren, SKL, som informerade om en del nyheter från regionfronten, Inger Sellers, Region Skåne, som berättade om den samverkan på regional nivå om bostadsfrågor som finns i Skåne, Catrine Karlsson, Region Halland som visade Hallands samplaneringsmodell, samt Isaac Karlsson, Tillväxtverket och David Jansson, Jönköpings kommun, som berättade om samverkande planering i Södra Vätterbygden.

Med dessa inspel som inspiration följde sedan en dialog kring följande frågor:

Hur ser den regionala rollen ut kring bostadsfrågan?
Hur har den förändrats?
Vilket mandat finns det för regionerna att ta ett ökat utrymme?

En kortfattad sammanfattning av vad som sades ger vid handen att …

  • Den regionala rollen ser mycket olika ut. Varje län söker sin väg, provar sig fram utifrån sina förutsättningar. Det finns inget tydligt mandat, vilket innebär att försiktiga steg tas där det är viktigt att allt görs i dialog med kommunerna. Eftersom det handlar om frågor som kommunerna uppfattar som sina är det viktigt att inte provocera genom att klampa in. Regionerna får arbeta på ett annat sätt – med kunskapsuppbyggnad och underlag kan regionen erbjuda och vara en viktig nod och mötesplats – en naturlig samlingsplats för kommunerna för att utbyta erfarenheter och kompetens.
  • Att ha en kunskapsbyggande, stödjande och samlande roll kan vara nog så bra. Det är inte givet att regionerna vill ha en styrande roll. Även med ett styrande dokument i handen skulle det krävas bra förankring för att nå resultat. Förankring, kunskap, strategiskt grepp etc, är grunden för framgång och effekt, oavsett om man har ett styrande verktyg eller inte. Det kan till och med vara en fördel att inte har en styrande roll.
  • Redan idag finns det ett uppdrag från staten att ha ett rumsligt perspektiv på RUS:en. Om man eftersträvar en eventuell ny ansvarsreglering så måste man tänka på att den ska hålla både i upp- och nedgång av bostadsbehovet. Orsaken till den aktuella diskussionen om regional bostadsplanering är bostadsbrist, men även i tillbakagång eller bostadsbalans kan det finnas skäl till regional rumslig planering.

Samlingen avslutades sedan med att Caroline Stigsdotter och Daniel André, Boverket, redovisade sina tankar om regionernas roll i fysisk planering.

Nästa träff i nätverket är den 8 november.

Presentationerna som PDF