Hållbara livsmiljöer – regionerna kliver fram

Förändringar i omvärlden påverkar hur vi bor, lever och verkar i vardagen – på gott och ont: växande ojämlikheter mellan olika delar av Sverige, klimatförändringar och säkerhetshot. Samtidigt pågår en omställning i samhället som skapar nya möjligheter.

HÅLLBARA LIVSMILJÖER – regionerna kliver fram

I lärprojektet Hållbara livsmiljöer – regionerna kliver fram fördjupar vi kunskaperna om vad en god livsmiljö innebär – för olika grupper, på olika ställen i landet. Vi diskuterar målkonflikter inom exempelvis stad/land, mänskliga rättigheter, tillväxt och hållbarhet. Vi utgår från Agenda 2030 och lär oss mer om well-being economy och AI som ett verktyg i utvecklingsarbetet. Tillsammans utforskar vi hur regionen kan ta ett steg framåt, och bidra till mer hållbara livsmiljöer i tider av ovisshet och förändring.

Exempel på målkonflikter som kan komma att diskuteras är:

  • Att investera i människors hälsa och välbefinnande, trots att det är osäkert om investeringarna lönar sig på kort sikt och att vinsten tillfaller den som investerar.
  • Att utveckla infrastruktur och kollektivtrafik, tillgängliggöra för utbildning, kultur, arbete och hälso- och sjukvård som möter alla invånarnas behov, oavsett var de bor, särskilt för de grupper och de delar av länet som har det allra svårast.
  • Att ta hänsyn till både sociala mål och miljömål i samband med den omvandling och tillväxt som sker i vissa delar av landet med hög inflyttning, etablering av företag och växande besöksnäring.

Genomförandet av lärprojektet kommer att ske i samverkan med bland andra SKR, Nordregio och Vinnova. Den preliminära programstommen  kan komma att förändras i samråd med deltagarna. Lärprojektet leds av Margareta Wandel, Region Östergötland, och processledare från Reglab är Jonas Frykman. Länk till inbjudan som PDF.

Målgrupp: Chefer, planerare och strateger inom samhällsplanering, folkhälsa och kultur och andra områden inom regional utveckling. Frågan är bred och tvärdisciplinär – vår förhoppning är en blandad grupp med olika kompetenser, även till exempel miljö, jämställdhet eller hälso- och sjukvård. Reglabs medlemmar och partner kan delta med 1-4 personer. Varje organisation utser en kontaktperson som är sammanhållande i den egna gruppen.

Anmälan och kostnad: Kostnaden är 23 000 kronor per organisation (inte per person). Deltagarna står själva för resor och logi.
Anmälan i två steg: först organisationens anmälan till lärprojektet efter godkännande av chef, därefter deltagarnas anmälan till workshoparna. Länk till Budget som PDF.

Frågor? Kontakta gärna kansliet.
Emma Ejermark, emma.ejermark@skr.se (praktiska frågor).
Jonas Frykman, jonas.frykman@skr.se (innehåll).

Länk till en bild som kort presenterar lärprojektet