Utvärderingsnätverket 25 april

Utvärderingsnätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte och fördjupning i frågor som rör utvärdering av regional tillväxtpolitik och europeisk sammanhållningspolitik. På mötet den 25 april diskuterade vi framför allt utvärderingar kopplade till strukturfonderna och ERUF.

  • Hur ska vi följa upp och utvärdera 2020+?  Utgångspunkt var Tillväxtverkets positionsförklaring inför nästa programperiod. Vad händer framåt? Förändringar inom EU?
  • Vad kan vi lära från utvärderingar av projektresultat? Vad säger de tematiska ERUF-utvärderingarna som genomförts? Hur kan regionerna använda resultaten?

Dokumentation
Deltagarlista
Presentation Reglab
Johannes Henriksson, Ramböll: Löpande programutvärdering ERUF tematiskt mål1
Göran Brulin TIllväxtverket ERUF 2020+
Emelie Johansson Tillväxtverket ERUF utv
AnnaoMonica Uppföljning och utvärdering 2020+
Bild av var regionerna befinner sig i RUS processen
Anteckningar: På gång och kommande teman