Medlemsgrupp 18 september

På medlemsgruppens möte den 18 september diskuterade vi bland annat:

  • Nuläget i Reglab: Lärprojekten, nya partner, Årskonferens 2020 mm.
  • BRP+ utvecklingsprojekt. Karin Liljeberg Trotzig, projektledare.
  • Ny studie: Regionala roller.  Helena Gidlöf, SKR.

IDÈMÖTE INFÖR 2020

På eftermiddagens idémöte  diskuterade vi idéer och förslag till Reglab-aktiviteter nästa år.  57 förslag hade kommit in. De fyra förslag som blev högst prioriterade är:

  • Regionalt kompetensbehov – prognos, analys och användning
  • Regionernas roll i tillväxtarbetet – framtidens tillväxtpolitik – flernivåstyrning
  • Samverkansmodeller region-kommuner
  • Regional fysisk planering

Här är en sammanställning av medlemsgruppens prioriteringar för 2020. Färgmarkerade förslag är huvudprioriterade: Resultat prioriteringar 2020
Nedan kan du ta del av samtliga förslag till idémötet.

Dokumentation
Anteckningar medlemsgrupp 18 sep 2019
Mötesagenda Agenda medlemsmöte 18 sep
Eva Moe presentation Reglabs medlemsmöte 18.9.2019
Karin Liljeberg Trotzig presentation Om projektet BRP+
Helena Gidlöfs presentation och studie finns tillgänglig inom några veckor.
Samtliga förslag inför 2020
Resultat prioriteringar 2020

 

Förslag till Reglab-aktiviteter 2020

Fördjupning av tidigare lärprojekt
1.Fortsatt utveckling av BRP, Region Östergötland
2.Vad bör Reglab göra inom ramen för Policylab,Policyexperiment, Region Skåne
3.Fortsättning på lärprojekt Industrins förnyelse, Region Uppsala

Hållbarhet-omställning-Agenda 2030
4.Omställningsutmaningen. Region Uppsala
5.Integrera hållbarhetsdimensionen. Region Kronoberg
6.Regionernas roll inom ramen för Agenda 2030, Region Östergötland
7.Regionernas roll i klimatarbetet. Stockholm
8.Cirkulär ekonomi inkl. fördjupning inom olika branscher, Region Norrbotten

Påverkan
9.Erfarenhetsutbyte påverkansfrågor och synkning om Almedalen, Västra Götalandsregionen
10.Påverkan EU. Region Östergötland

Kompetensförsörjning
11.Dialogverktyg för Arbetslivets kompetensbehov. Region Gävleborg
12.Hur analysera kompetensförsörjningen. Tillväxtverket
13.Utveckla arbetsmarknadsprognoser, Region Sörmland 
14.Standardiserade kunskapsunderlag gällande kompetensförsörjningsuppdraget, SKL
15.Social snedrekrytering. Region Örebro
16.Kompetensförsörjning-Minska avhopp. Region Kronoberg
17.Validering, Region Stockholm, Storsthlm
18.Arbetsmarknad och kompetens, Region Stockholm, Storsthlm
19.Kompetensförsörjning kopplat till hälso- sjukvård, Region Stockholm, Storsthlm

Samverkan region-kommun
20.Regionens roll som ”kompetensnod” för kommuner, Vinnova
21.Samverkansmodeller med kommunerna, Region Västerbotten
22.Samverkan med kommunerna, Region Östergötland

Innovation, smart specialisering
23.Innovation, smart specialisering, Region Kronoberg
24.Innovation i offentlig sektor. Region Örebro
25.Öppen innovation, Region Norrbotten

Regional styrning mm
26.Regionens roll i tillväxtarbetet, Region Norrbotten
27.Flernivåstyrning, stat, region, kommun, Region Kronoberg
28.Framtidens regionala tillväxtpolitik, Region Uppsala
29.Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet, Region Gotland

Digitalisering
30.Regional digital agenda 2.0, Region Uppsala
31.Framtidens digitala kompetens; från en kunskapsekonomi till en lärandeekonomi, Region Sörmland
32.Regionalt ledarskap för digitalisering. Tillväxtverket
33.Erfarenhet av digitala samverkansmodeller, Region Stockholm, Storsthlm
34.Gemensam upphandling o förvaltning av IT-stöd, Storsthlm, Region Stockholm
35.Hur kan regionerna driva användandet av AI? Region Västerbotten

Barn och unga
36.Hur förbättra ungas perspektiv inom olika arbeten som görs, Region Blekinge
37.Ungdomsperspektivet inom regional utveckling, SKL
38.Barnkonventionen blir lag, Region Kronoberg

EUs fonder mm.
39.Från strukturfond till strukturförändring, Region Östergötland
40.Erfarenhetsutbyte kopplat till EU-medel och ny programperiod, Region Blekinge
41.Stöd till programmeringsarbetet EU, Kronoberg

Regional fysisk planering mm
42.Regional fysisk planering, Region Sörmland

43.Metodutveckling fysisk planering. Region Örebro
44.Regional fysisk planering, Region Kronoberg
45.Regional fysisk planering och samplanering av bebyggelse och infrastruktur, Västra Götalandsregionen
46.Regionplanering kopplat till det nya uppdraget med regionalt tillväxtarbete, Region Stockholm, Storsthlm
47.Uppföljning av Rurban region och rumslig planering, Region Östergötland
48.Stad-land Rurbana perspektiv, Region Västmanland
49.Bostadsmarknad, Region Stockholm, Storsthlm

Elkraftsförsörjning mm
50.Elkraftsförsörjning, Region Västmanland
51.Tillgång på el och mark- grund för etablering av nya företag, Tillväxtverket

Övriga ämnen
52.Utveckla projektmodeller, Region Kronoberg

53.Upphandling som kraftfullt verktyg för regional utveckling, Västra Götalandsregionen
54.Länstransportplanerna och regionalt utvecklingsarbete, Region Stockholm, Storsthlm
55.Internationell migration och integration av utrikes födda, Region Dalarna, Region Sörmland, VGR
56.Sociala dimensionen i RUS+Folkhälsa, Region Västmanland
57.Strategi för besöksnäring, SKL