Om BRP+

BRP+ har skapats för att ge överblick och kunskapsunderlag till samtal om vilken livsmiljö vi har nu och hur vi vill att det ska vara i framtiden. BRP+ kompletterar den fakta om ekonomiska tillväxt som mäts i BRP och BNP. Indikatorerna har valts noggrant för att både vara robusta och berätta något om olika aspekter av livskvalitet.

I BRP+ mäts livskvalitet i kommuner och regioner via hälsa, arbete, miljö och andra relevanta områden. BRP+ kan också användas för att undersöka en tes, ge kunskap om ett fenomen eller jämföra kommuner eller regioner. BRP+ mäter även förutsättningar för hållbar livskvalitet över tid utifrån fyra kapitalstockar, eller framtidsteman: naturkapital, ekonomiskt kapital, socialt kapital samt humankapital – hur mycket investeras, respektive förbrukas av de olika kapitalen?

Det började 2013
Arbetet med BRP+ startade 2013 när nuvarande Region Östergötland, tog initiativ till ett utvecklingsprojekt för bredare mått på regional utveckling. Bakgrunden var den återkommande diskussionen om BNP-måttets begränsningar. BNP/BRP visar värdet av den ekonomiska produktionen under en viss tid, men säger ingenting om resursutnyttjande, om produktionen är hållbar i ett längre perspektiv eller om den leder till ökad välfärd för individer. 17 regioner och organisationer genomförde 2014 en förstudie inom Reglab för att undersöka hur livskvalitet och hållbarhet kan mätas och följas. Rekommendationen blev att grunda BRP+ på OECD:s mätsystem för livskvalitet, Better Life Index, och kombinera med framtidsteman för hållbarhet över lång tid.

Bred dialog i utvecklingen
Ramverket utvecklades sedan tillsammans med Tillväxtverket genom att identifiera mätområden och indikatorer med relevans för livskvalitet i ett gemensamt projekt inom Reglab. Regioner, myndigheter och andra organisationer tog där ställning till begreppen livskvalitet och hållbarhet, och till teman, aspekter och indikatorer i det samlade mätsystemet BRP+.

Rik källa med mycket fakta
BRP+ innehåller stora mängder data från över 70 indikatorer. En prototyp lanserades 2016 och utvecklades 2017. Våren 2018 publicerades den första nationella analysen av BRP+ i rapporten Hållbar utveckling i svenska regioner?. Ett antal regioner i ett lärprojekt använde BRP+ i sitt regionala utvecklingsarbete och 2019 presenterades slutsatserna i antologin Bortom BRP i det regionala utvecklingsarbetet. Arbetet med BRP+ fortsätter bland annat med utredning av ägarskap och teknisk förvaltning samt vidareutveckling av mätsystemet, särskilt de subjektiva måtten. En viktig del är även att sprida kunskap för att stimulera användningen av BRP+ i regioner och kommuner.

I enlighet med Agenda 2030
Intentionerna i Agenda 2030 visar att de svenska regionerna är rätt ute med BRP+. Den svenska handlingsplanen för Agenda 2030 pekar ut den regionala och lokala nivån som nyckelarena för genomförandet. Ett av agendans delmål (17:19) är ökad användning av kompletterande mått till BNP. I pågående uppdrag hos till exempel SCB och RKA utvecklas indikatorer för att följa arbetet med Agenda 2030. BRP+ är dock unikt i sitt slag eftersom det tillför möjligheten att kunna se livskvalitet här och nu men också att sätta det i relation till hur vi investerar i eller tär på naturkapital, ekonomiskt kapital, socialt kapital samt humankapital över tid, även bortom 2030.