Uppföljning av integration

Regeringen ger SCB i uppdrag att uppdatera och utveckla databasen Registerdata för integration. Databasen innehåller cirka 45 indikatorer som beskriver arbetsmarknad, boende, demografi, demokrati, flyttmönster, hälsa, inkomster, transfereringar och utbildning. SCB ska även integrera den tidigare redovisade rikstäckande områdesindelning för statistisk uppföljning av socioekonomisk segregation i databasen.

Med detta index kommer det vara möjligt att följa hur olika bostadsområden förhåller sig till varandra avseende centrala socioekonomiska faktorer. Det skapar också förbättrade möjligheter att följa utvecklingen över tid i landet som helhet, samt att utvärdera om insatser har givit effekt. Läs mer