Ny rapport från BRP+ visar ökade klyftor

Klyftorna mellan människor och mellan regioner ökar oroväckande i Sverige. Det visar en ny analys som gjorts med hjälp av det breda statistikunderlaget i BRP+, Sveriges mätsystem för livskvalitet och hållbarhet.

Analysen visar att den ekonomiska tillväxten är stabil och människors inkomster har ökat med stigande BNP. Men inkomsterna är inte jämnt fördelade och skillnader ökar mellan grupper i samhället. En av anledningarna är att kapitalinkomsterna ökar. Det gynnar hushåll som redan har höga inkomster, och gruppen män eftersom de har betydligt högre finansiella kapitalvinster än kvinnor. Ökade klyftor, framför allt större andel relativt fattiga, får också konsekvenser för människors förutsättningar för god hälsa, bra levnadsförhållanden och livskvalitet.

Skillnader märks också exempelvis i form av att trångboddheten ökar och att allt fler har problem med fetma och psykisk ohälsa. Sysselsättningsgraden har minskat för lågutbildade, framför allt bland lågutbildade utlandsfödda kvinnor. Även otryggheten har ökat över tid.

Analysen visar även skillnader mellan regioner och kommuner. Andelen invånare med låg inkomst har ökat i 241 av 290 kommuner. Tillgängligheten till tjänster varierar också kraftigt i landet. En del norrlandsregioner utmärker sig genom sämre faktisk och upplevd hälsa, och storstadsregionerna har störst utmaningar när det gäller segregation och inkomstskillnader.

Utvecklingen inom miljöområdet överlag går för långsamt. Utsläppen av växthusgaser minskar i för låg takt i alla regioner, likaså användningen av fossila bränslen.

Vidareutveckling av hållbarhetsanalysen i BRP+

BRP+ är en bred sammanställning av noggrant utvald statistik på riks-, regional samt oftast kommunal nivå för att ge en helhetsbild, både av nuläge och av hållbarhet över tid inom områden som påverkar livskvaliteten. BRP+ har utvecklats av Reglab och Tillväxtverket. Syftet är att skapa underlag för beslut som förbättrar livskvaliteten för människor utan att äventyra kommande generationers möjligheter till ett bättre liv. Den översyn av BRP+ som gjorts under 2020 har vidareutvecklat mätningen av hållbarhet över tid:

  • Ekonomisk hållbarhet mäts dels genom skillnader i människors långsiktiga förutsättningar för god ekonomisk levnadsstandard, dels genom faktorer som påverkar samhällets ekonomiska tillväxt.
  • Ekologisk hållbarhet utgår från Broman och Robèrts ramverk ; att naturen inte systematiskt utsätts för ökade koncentrationer av ämnen som extraherats från jordskorpan eller som producerats av samhället, inte heller för fysisk degradering.
  • Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Indikatorerna i BRP+ ger en bild av hinder och orättvisor i samhället.

Den nya rapporten har två syften: att analysera hållbar utveckling i Sveriges regioner, samt att använda BRP+ i skarpt läge efter vidareutvecklingen.

Här finns en länk till rapporten och till mer information om BRP+