RUS-nätverket 28 maj

Årets första RUS-nätverk den 28 maj hade Reglab digi-format – vi arbetade på distans.

Här finns hela programmet som PDF

Dokumentation
Näringsdepartementet – Ny nationell strategi för hållbar regional utveckling:

Lyssnandets praktik
Reglab har bjudit in och filmat forskaren Sofia Wiberg från KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad för att tala innehållet i hennes avhandling Lyssnandets praktik- medborgardialog och icke-vetande (2018). Sofia har i sin forskning intresserat sig för delaktighet i samhällsplanering med erfarenhetsbaserad kunskap om det hon kallar för den brokiga praktiken. Sofia har själv en bakgrund som processledare för medborgardialoger och utifrån detta hon utforskat lyssnandets aktiva roll i dialogarbetet.
Det här får vi höra mer om i de fyra filmer som vi spelat in med Sofia. Till varje film finner du frågor att fundera på och diskutera med kollegor.

  1. Glappet mellan de stora orden och dialogens komplexa praktik
    Fundera på: Vad menar vi med en lyckad dialog? Du själv? Din organisation?

2. Synen på professionalism
Fundera på: Vad förväntas av medborgar- och RUS-dialoger i din organisation? Vad innebär professionalitet? Vilka är dina erfarenheter av bra/dåliga medborgar- och RUS-dialoger?

3. Lyssnandets praktik – Intellectus och Ratio
Fundera på: Kan du se kategorierna intellectus och ratio i ert RUS-arbete? Var ligger tonvikten? Vad behöver utvecklas?

4. Förhållningssätt till dialog
Fundera på: Vilka förmågor skulle du vilja utveckla för att höja kvaliteten på dina medborgar- och RUS-dialoger?