Vårbudgeten 2020

Regeringens ekonomiska vårpropositionen och Vårändringsbudget för 2020 som presenterades den 15 april innehåller åtgärder för över 100 miljarder kronor.

Regioner och kommuner tillförs generella resursförstärkningar för att klara av det ansträngda ekonomiska läget. Regeringen föreslår 20 nya miljarder 2020, varav 12,5 miljarder kronor är ett permanent tillskott till kommunsektorn. Resurstillskotten ska bidra till en god tillgång till vård, skola, omsorg och kollektivtrafik av hög kvalitet.

”Alla som arbetar med sjukvård och smittskyddsarbete ska ha de verktyg och resurser som behövs för att hantera och begränsa spridningen av viruset. Regioner och kommuner har genom sitt ansvar för sjukvård och omsorg en avgörande roll i kampen mot smittspridningen.”

De omfattande finanspolitiska åtgärderna och fallande skatteintäkter förväntas leda till stora underskott i de offentliga finanserna. Den offentliga sektorns finansiella sparande beräknas i år försämras till -3,8 procent av BNP. Sveriges historiskt låga skuldkvot ger dock ett bättre utgångsläge än många andra länder, och svensk ekonomi står väl rustad för att hantera en eventuell lågkonjunktur som kan följa av virusutbrottet.

Läs mer.