Utveckling av kultursamverkansmodellen

SKL har tagit fram en genomlysning av kultursamverkansmodellens struktur och processer. Syftet är att ge tillgång till ett diskussionsunderlag som kan bidra till utveckling av modellen.

Hur bör kultursamverkansmodellen utvecklas? – ett diskussionsunderlag

Om kultursamverkansmodellen

Vikten av goda förutsättningar för kulturlivet är avgörande. I början av 2010-talet sjösattes därför reformen kultursamverkansmodellen i syfte att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt för att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

Reformen, och det arbete som följt på den, har lett till ett förstärkt politikområde och att förutsättningarna för tillgång till kultur i landet förbättrats samt bidragit till en utvecklad samverkan mellan region, kommun, civilsamhälle och det professionella kulturlivet. Samtidigt behöver en reform på ett så komplext område vårdas och få fortsätta utvecklas för att fungera optimalt och nå sina syften.

Läs mer här.