Utredning om statens samverkan med kommuner

Utredningen om statens samverkan med kommunsektorn har överlämnats till civilministern. Det är en kartläggning och analys av nuvarande samverkansformer tillsammans med en bedömning av ändamålsenligheten. Utredningen har även lämnat förslag om åtgärder för en förbättrad samverkan.

Utredningens förslag i korthet

  • Att regeringens överläggningar med kommunsektorn formaliseras genom en särskild lag.
  • Att ett regionalt kommunråd införs vid varje länsstyrelse.
  • Att ett införande av handlingsoffentlighet i Sveriges Kommuner och Regioner utreds.
  • Att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda bildandet av en regional organisation för myndigheten.
  • Att det införs ett krav i hälso- och sjukvårdslagen om att regionerna inom varje samverkansregion ska samverka genom ett kommunalförbund eller gemensam nämnd.
  • Att kommunallagens regler om fullmäktige- och nämndsammanträden ändras för att förenkla deltagande på distans.

Länk till mer information