Utredning: Kostnadsutjämningen bör ha mer fokus på socioekonomi och glesbygd

Kostnadsutjämningsutredningen har idag överlämnat sitt betänkande Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting till regeringen. Utredningen konstaterar att dagens kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt syfte men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor

Utredningen har haft i uppdrag att se över den del av utjämningssystemet som avser kommunernas och landstingens kostnader för obligatoriska verksamheter, den så kallade kostnadsutjämningen. Uppdraget innefattade att bedöma om tillräcklig hänsyn tas till flyktingmottagandet och att se över de ersättningar som går till glesare delar av landet.
I betänkandet konstateras att dagens kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt syfte att ge möjlighet för alla kommuner och landsting att erbjuda en likvärdig verksamhet. En helt ny kompensation för kommunal vuxenutbildning inklusive SFI föreslås dock, eftersom de stora skillnaderna i flyktingmottagande ställer olika krav på verksamhetens omfattning.

För sjukvården föreslås en tydligare socioekonomisk profil. Vidare föreslås att ersättningar bl. a till glesbygd och delar av landet med befolkningsförändringar höjs. Sammantaget innebär förslaget att systemets omfördelning ökar från tio till tolv miljarder kronor. Ökningen gynnar i huvudsak kommuner och landsting i glesbygd, med liten befolkning och stora socioekonomiska utmaningar. Även de kommuner som tagit emot ett stort antal flyktingar får ett förbättrat utfall. Förslaget föreslås träda i kraft år 2020

Läs utredning i sin helhet här.