Tillväxtanalys utvärderar Almis låneverksamhet

På vilket sätt främjar Almis lån företagens tillväxt och utveckling, vilka företag gynnas mest och var i landet är effekterna störst?

Som regeringens analys- och utvärderingsmyndighet har Tillväxtanalys studerat de genomsnittliga effekterna av den låneverksamhet som det statligt helägda bolaget Almi Företagspartner AB (Almi) erbjuder landets små och medelstora företag.

Effekten har mätts utifrån företagens investeringar, antal anställda, nettoomsättning och arbetskraftsproduktivitet. Som längst har vi kunnat följa företagen i 13 år. Vi har använt nya vetenskapliga metoder för att isolera effekten av just lånet.

– Utvärderingen visar att Almis låneverksamhet tycks fungera i enlighet med intentionen att dels vara marknadskompletterande, dels bidra till att utveckla de företag som har fått lån. De Almi-finansierade företagen har i genomsnitt ökat sin nettoomsättning och arbetsproduktivitet men de ökar inte antalet anställda mer än kontrollgruppen, säger Torbjörn Danell, analytiker vid Tillväxtanalys och fortsätter.

– När det kommer till sysselsättning ser vi dock att det finns skillnader utifrån företagens geografiska placering och huruvida det är etablerade eller nystartade företag. Framförallt ökar sysselsättningen något i etablerade företag i storstadskommuner och täta kommuner nära en större stad.

Sveriges system med statliga lån, riskkapital och rådgivning till företag är mer omfattande än jämförbara länders system med kreditgarantier. Vi har dock inte kunnat bedöma det svenska systemets relativa effektivitet. Det beror dels på att det inte har gjorts några jämförbara effektutvärderingar mellan länderna. Dels på att det saknas utvärderingsbar data om Almis rådgivningstjänster.

– Möjligheten att göra en effektutvärdering av Almis erbjudande av lån och rådgivning är en förutsättning för att kunna uppskatta effektiviteten i det svenska systemet jämfört med ett system med kreditgarantier som är vanlig i andra jämförbara länder, avslutar Torbjörn Danell, analytiker vid Tillväxtanalys.

Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera statens insatser för att stärka Sveriges tillväxt och näringslivsutveckling. Genom vår kunskap bidrar vi till att effektivisera, ompröva och utveckla tillväxtpolitiken samt genomförandet av Agenda 2030.