Röster från regioner som använt BRP+

Det krävs fler mått än ekonomisk tillväxt för att vi ska kunna arbeta för hållbar utveckling. I Sverige har regionerna tillsammans utvecklat BRP+ som ger en helhetsbild av hälsa, arbete, miljö och ett antal andra områden som påverkar livskvaliteten på kommun- och regionnivå. Det ger underlag till strategiska diskussioner, och till dagens och morgondagens beslut.

Nu berättar regioner och kommuner om sina erfarenheter i Reglabs nya antologi Bortom BNP i det regionala utvecklingsarbetet – exempel på hur BRP+ används på regional och kommunal nivå.

Bredden på analyserna i antologin visar att BRP+ kan användas på många olika sätt i det regionala utvecklingsarbetet. Region Gävleborg har använt BRP+ för att analysera trygghet, Umeå kommun har ställt sig frågan om livskvaliteten har förändrats över tid, och Region Värmland har undersökt varför utvecklingen ser så olika ut i de östra och västra delarna av regionen.

Region Dalarna har undersökt om industrikommunerna är tillräckligt attraktiva för att locka högutbildad arbetskraft, Gotland har använt BRP+ som komplement i RUS-arbetet och Region Örebro har jämfört utfallet för området ”hälsa” i BRP+ med resultatet av ”upplevd hälsa” i undersökningen Liv och Hälsa.

Antologin är resultatet av ett lärprojekt som Reglab drev förra året, i nära samarbete med Tillväxtverket.

‒ Nu har vi konkreta exempel på hur BRP+ kan användas som analysverktyg i regioner och kommuner. Det kan ge bra tips till andra som söker efter nya mått, säger Johanna Giorgi, Tillväxtverket, ledare för lärprojektet.

Även om erfarenheterna av analyserna visar att enstaka frågor kan få ett nytt ljus, så är den stora behållningen av BRP+ helheten, inte de enskilda indikatorerna. Aldrig tidigare har det funnits ett system som utifrån en gemensam konkretisering av begreppet ”hållbar utveckling” som gör det möjligt att uttala sig om hållbarheten i en regions utveckling, i förhållande till andra regioner och till den egna regionen sett över tid.

En av styrkorna med BRP+ är också möjligheten att kunna zooma ut och zooma in – från en övergripande nivå ner till indikatornivå. Det gör det möjligt att närmare studera hur livskvaliteten och hållbarheten ser ut i en region och vilka specifika områden som påverkar resultaten.

‒ Resultaten är diskussionsunderlag. Det finns en förväntan att BRP+ ska kunna användas som underlag för policies och resursfördelning, men det kommer att ta lite tid innan BRP+ är där. Fördjupningsexemplen i den nya antologin är ett bra steg på vägen för att öka kunskapen om hur systemet fungerar och vilken nytta det kan göra i regionernas analysarbete, säger Eva Moe, verksamhetsledare för Reglab.

Antologin är resultatet av lärprojektet BRP+ – regionala analyser. Redaktör för antaologin har varit Emma Andersson, Sweco. Medverkar gör:

  • Sandra Svennberg och Sara Johansson, Region Värmland.
  • Evelina Johansson och Emma Mårtensson, Region Gävleborg.
  • Simon Sköld, Region Skåne.
  • Ilkka Kemppainen, Region Jämtland Härjedalen.
  • Peter Möller, Region Dalarna.
  • Josefina Rosenlöv, Umeå kommun.
  • Karin Björklind, Boråsregionen.
  • Karin Althoff, Västra Götalandsregionen.
  • Katarina Viberg Hedman och Carina Persson, Region Örebro län.
  • Veronica Herman och Lisa Lindell, Region Gotland.

Exempel kommer också från Region Kronoberg, Region Västerbotten, Region Jönköpings län, Region Östergötland och Stockholm business alliance.