Regional utveckling i budgetpropostionen

Här är ett axplock av förslag med regionalt utvecklingsperspektiv i den budgetproposition som regeringen presenterade den 20 september. Exemplen är hämtade från utgiftsområde 19.

Regeringen föreslår:

  • ny regionalstödskarta som planeras gälla 1 januari 2022 till 31 december 2027, för att regionalt investeringsstöd ska kunna beviljas till näringslivets utveckling i vissa områden.
  • särskilt investeringsbidrag till drivmedelsstationer i områden där servicen är gles.
  • att stödja små och medelstora företag i behov av stöd för återstart efter pandemin föreslår regeringen medel för regionala utvecklingsåtgärder som är i linje med regionala prioriteringar, Sveriges klimatomställning och tar hänsyn till miljöeffekter.
  • att medel permanent avsätts till regionerna och Gotlands kommun för att finansiera samverkan kring utbudet av gymnasial utbildning.
  • medel för att etablera effektiva regionala strukturer för validering.
  • att det särskilda driftstödet till dagligvarubutiker i sårbara områden permanentas fr.o.m. 2023.
  • medel för att stärka den regionala exportrådgivningen och för att alla län ska kunna få tillgång till likvärdiga tjänster till stöd för internationalisering och export.

”Den regionala utvecklingspolitiken ska bidra till att nå de nationella klimatmålen, de övriga relevanta nationella miljömålen, de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, digitaliseringsmålen samt det jämställdhetspolitiska målet. Den regionala utvecklingspolitiken ska även bidra till en hållbar stadsutveckling och till att uppfylla målen för den sammanhållna landsbygdspolitiken.”