Regional fysisk plan i Halland

Region Halland har lämnat in en hemställan till Finansdepartementet om att få bli regionalt fysiskt planorgan. Den regionala fysiska planen ska redogöra för mellankommunala, regionala och mellanregionala gemensamma frågor och funktionella samband. Den regionala fysiska planen ska samordna regionala utvecklingsprocesser, så som den regionala kollektivtrafik- och infrastrukturplaneringen.

Region Halland har under en längre tid, tillsammans med de halländska kommunerna, arbetat med att ta fram planeringsförutsättningar som beskriver den halländska strukturen. Regional fysisk plan är en fördjupning och formalisering av planeringsförutsättningarna som ska vara en geografisk och fysisk dimension av de strategiska val och prioriteringar som preciseras i Regional utvecklingsstrategi (RUS) och i Tillväxtstrategi för Halland.

Läs mer