Regeringens insatser vid expansion och stora etableringar

I Norrbotten och Västerbotten pågår en omfattande nyindustrialisering kopplad till fossilfri produktion och elektrifiering. Omfattande insatser på olika nivåer inom exempelvis kompetensförsörjning, infrastruktur, tillståndsprocesser och samhällsplanering genomförs för att ta tillvara de möjligheter som dessa etableringar och expansioner innebär. På denna sida finns sammanställt vilka insatser av betydelse för större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten som regeringen vidtar och bidrar till.

Läs mer