Regeringen överlämnar propositionen Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

Regeringen har den 6 april överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att alla landsting i Sverige kommer att ha det regionala utvecklingsansvaret från och med 1 januari 2019. Det regionala utvecklingsansvaret innefattar uppgifter inom bland annat regionalt tillväxtarbete och den regionala transportinfrastrukturen.

Vid regeringssammanträdet 29 mars fattade regeringen beslut om propositionen Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. Propositionen innehåller förslag som bland annat innebär att det regionala utvecklingsansvaret, enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, samlas hos landstingen i alla län. Det handlar till exempel om insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling samt upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Läs artikeln i sin helhet här.