Propp om nästa steg i genomförandet av Agenda 2030

Den 17 juni lämnades inriktningspropositionen Sveriges genomförande av Agenda 2030 till riksdagen. Regeringen föreslår ett övergripande mål som förankrar och tydliggör Sveriges åtagande att genomföra Agenda 2030. Målet bör följas upp och redovisas samlat till riksdagen minst en gång per mandatperiod. Behovet av samverkan inom EU och internationellt betonas. Propositionen framhåller även vikten av samordning och samverkan med aktörer i hela samhället. Regionernas och kommunernas viktiga roll poängteras:

”Det samlade arbetet på lokal och regional nivå innebär ett viktigt bidrag till agendans genomslag på nationell och internationell nivå. Det är därför enligt regeringen viktigt att alla kommuner och regioner arbetar med att genomföra agendan.”

I propositionen lyfts särskilt vikten av att regioner och kommuner använder potentialen i offentlig upphandling som ett verktyg i arbetet för ökad hållbarhet.

Statsrådet Isabella Lövin säger i regeringens pressmeddelande att coronakrisen har blottat många av det globala samfundets sårbarheter och visar att genomförandet av Agenda 2030 är mer avgörande än någonsin.

Läs propositionen