Ny studie om kommuners bristande samverkan

Det finns många fördelar med mellankommunal samverkan. Ändå väljer en del att avstå. Freddy Kjellström, doktor i statsvetenskap vid Karlstads universitet, har studerat vad det är som påverkar ledande kommunala aktörer till att inte delta i mellankommunal samverkan.

Studien utgår från två teoretiska handlingslogiker. Den rationella konsekvenslogiken baseras på rationella val utifrån ett egenintresse. Institutionell anpassningslogik utgår från att rationellt agerande begränsas av normsystem, identitet och värderingar.

– Hämmande faktorer är farhågor för relativa förluster, partipolitisk marginalisering, starka politiska ledare i form av kommunalråd med hög status, misstillitsförhållanden, centrum-periferi problematik och en diffust institutionellt utformad samverkansorganisation, säger Freddy Kjellström, doktor i statsvetenskap vid Karlstads universitet.

Men även kulturella normerande faktorer måste inkluderas. Ett oväntat resultat i studien är att landskapsidentitet som normerande faktor kan överskrida värdet av länssamhörighet.

– Benägenheten att samarbeta är något som måste utvecklas kommuner emellan. Det kommer att bli ett viktigt element i framtida kommunal verksamhet som kommunerna måste förhålla sig till, säger Freddy Kjellström.

Läs mer