Ny regional fysisk planering föreslås

Ny regional fysisk planering föreslås

Den 31 maj, beslutade regeringen om en proposition som innebär nya bestämmelser om regional fysisk planering i plan- och bygglagen (PBL). Bestämmelserna ersätter det nuvarande kapitlet (7 kap.) om regionplanering. I det nya förslaget blir regional fysisk planering obligatoriskt i Stockholms län och i Skåne län. I övriga län bör det införas när behov och förutsättningar finns.

En regionplan ska finnas i de län som bedriver regional fysisk planering enligt bestämmelserna. En sådan plan ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Planen är inte bindande men ger ökad möjlighet för regioner och landsting att planera och vägleda mark- och vattenanvändningen för t.ex. ett ökat bostadsbyggande.

Behoven av regional fysisk planering är stora i både Stockholms län och Skåne län. Stockholms län regionplanerar redan i dag enligt särlagstiftning och i Skåne län har landstinget initierat ett regionplanearbete i form av Strukturbild för Skåne. I Stockholm ser regeringen att behoven fortsatt kommer att vara stora när det gäller regional fysisk planering och i Skåne län har behov uppstått i takt med att länets befolkning och tätorter växer och blir allt mer sammankopplade.

– Behovet av regional planering skiljer sig mellan olika delar av Sverige. Med det här beslutet gör regeringen planeringen obligatorisk i Skåne och Stockholm. I övriga regioner blir det möjligt att följa efter genom ansökan hos regeringen, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Regeringen beslutade om lagrådsremiss den 19 april 2018. Lagrådsföredragningen som följde har föranlett att ordet regionplaneorgan har ersatts med landsting genomgående. Till följd av detta föreslås ytterligare lagändringar. Lagändringarna ansluter till förslagen i propositionen Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar prop. 2017/18:206.

Fakta:
Regional fysisk planering handlar om att samhället och enskilda personer ska, för framtiden, komma överens om bästa sättet att använda mark, vatten och övrig fysisk miljö som angår två eller flera kommuner i ett län. Målet är att uppnå hållbar utveckling genom att samplanera bebyggelsestruktur med infrastruktur och grönstruktur och att skapa attraktiva livsmiljöer.