Ny rapport: Regionen i rörelse. Att driva det regionala utvecklingsuppdraget.

Inspiration till  förtroendevalda och tjänstepersoner i regionerna – rapporten från SKR är ett samtal om hur det regionala utvecklingsansvaret kan utvecklas. Ansvaret för att driva, leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet finns sedan 2019 i samtliga 21 regionfullmäktigeförsamlingar. Trots att ansvaret för uppdraget är samma, är erfarenheterna och den regionala verkligheten olika för regionerna.

Ett tjugotal region- och kommunföreträdare, både förtroendevalda och tjänstepersoner, samt företrädare från ett antal myndigheter har intervjuats. De har beskrivit vilka utvecklingsmöjligheter de identifierar under de närmaste åren, och bidragit med konkreta regionala exempel. Dessutom har regionutvecklingsdirektörerna i landets 21 regioner bidragit till innehållet. Rapporten är ett underlag för en bred diskussion om hur det regionala utvecklingsuppdraget kan och bör utvecklas.

Länk till sida där du kan ladda ner rapporten