Ny fördelning av arbetsuppgifter mellan Region Stockholms nämnder

Region Stockholm får tre nya nämnder samtidigt som övriga nämnder får förändrade uppdrag. Syftet är att samla frågor som hänger ihop och därigenom tydliggöra och effektivisera ansvarsfördelning, styrning och uppföljning.

Regionstyrelsen (ändrat uppdrag)
Det som tidigare kallades landstingsstyrelsen. Ska ha större fokus på strategisk styrning och uppsikt över att de beslutade målen uppfylls inom fastställda ekonomiska ramar. Områden som tidigare omfattat drift av verksamheter flyttas bort från regionstyrelsen.

Fyra utskott och beredningar arbetar under regionstyrelsen: arbets- och personalutskottet, miljö- och hållbarhetsberedningen, produktionsutskottet, länsplane- och samhällsplaneringsutskottet samt innovations och utvecklingsutskottet och forskningsberedningen.

Tjänstemannaorganisation: Regionstyrelsen stöds i arbetet av regionledningskontoret (tidigare landstingsstyrelsens förvaltning).

Hälso- och sjukvårdsnämnden (ändrat uppdrag)
Ansvarar fortfarande för beställning av hälso- och sjukvård och tandvård som svarar mot befolkningens behov. Nämnden ansvarar också för behovsanalyser och långsiktig planering.

Ett utskott och sju beredningar arbetar under hälso- och sjukvårdsnämnden: avtalsutskottet, valfrihets- och tillgänglighetsberedningen, kompetensförsörjningsrådet, kvalitetsrådet, folkhälsoberedningen, seniorvårdsberedningen, tandvårdsberedningen och psykiatriberedningen.

Tjänstemannaorganisation: hälso- och sjukvårdsförvaltningen (som också kommer att arbeta åt vårdens kunskapsstyrningsnämnd)

Trafiknämnden (ändrat uppdrag)
Ansvarar för kollektivtrafiken på land och till sjöss. Ansvarar för planering, samverkan och upphandling.

Ett utskott och tre beredningar arbetar under trafiknämnden: sjötrafikutskottet, sjötrafikberedningen, tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen samt beredningen för pilotförsök inom kollektivtrafiken.

Läs artikeln i sin helhet här.