Lärdomar från regionplaneprocess

I en ny publikation presenteras samlade erfarenheter från framtagandet av Regionplan för Skåne 2022-2040. Förhoppningen är att lärdomarna ska fungera som ett verktyg även för tjänstepersoner i andra regioner som ska ta fram regionala planer för den fysiska planeringen. Skriften kan ses som ett gemensamt kunskapsbyggande och som ett sätt att metod skapa transparens och utveckla den regionala samordnande rollen.

Läs mer