Granskning av den regionala utvecklingspolitiken

Riksrevisionen har granskat regeringens organisering, styrning och uppföljning av den regionala utvecklingspolitiken. Granskningen visar att det saknas goda förutsättningar för ett effektivt samlat statligt agerande.

– Regeringens insatser har på en övergripande nivå varit alltför otydliga, kortsiktiga och med bristande helhetsperspektiv. Det har försvårat genomförandet av politiken, men även möjligheterna att utvärdera den, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Ett grundläggande problem är att det regionala utvecklingsansvaret inte är tydligt avgränsat, vilket försvårar för samarbete mellan regioner och myndigheter inom flera områden av betydelse för regional utveckling, såsom bredband, landsbygdsutveckling, hållbarhet, energi, arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

Läs mer och ladda ner utredningen