Framtidens sammanhållningspolitik påverkas av EU:s budget

Den 2 maj lämnade Europeiska kommissionen sitt förslag till ny flerårig budgetram för EU, som bland annat innehåller ramarna för den framtida sammanhållningspolitiken. Nuvarande programperiod sträcker sig till 2020 och arbetet med inriktning för nästa programperiod är igång. Förutsättningarna för en ny programperiod efter 2020 påverkas av den budget och de förutsättningar som EU:s medlemsländer enas om.

Dagens sammanhållningspolitik utgör 34 procent av EU:s totala utgifter 2014-2020 och omfattar tre fonder:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf),
  • Europeiska socialfonden (ESF)
  • samt Sammanhållningsfonden.

Sammanhållningspolitiken har som målsättning att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan de olika regionerna för att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen inom unionen. Politiken genomförs i regionala, nationella och gränsöverskridande program.

Den övervägande delen av medlen (74 procent) går under innevarande period 2014-2020 till de relativt fattigaste medlemsländerna och regionerna. För Sveriges del omfattar nuvarande programperiod sammanlagt 20 miljarder kronor.

Läs artikeln i sin helhet här.