Första rapporten från forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning

Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning följer klimatarbetet i länet, identifierar åtgärder som kan driva på omställningsarbetet och rekommenderar vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i den takt som krävs. Nu har de kommit ut med sin första rapport.

Utsläppen behöver minska kraftigt och över 40 procent av länets totala utsläpp kommer från industrisektorn.

Nyckelinsatser är att främja samverkan med och mellan kommuner, industri och andra relevanta aktörer och att demonstrera och sprida lovande lösningar. Inte minst inom drift, planering och utbyggnad av kollektivtrafiken där VGR har rådighet.

Läs mer