Budgetproposition 2023

Regeringens budgetproposition för 2023 presenterades den 8 november. För områden som berör regional utveckling noteras bland annat att statens generella statsbidrag till kommuner och regioner förstärks för att kompensera stigande priser. Satsningarna på landsbygd i regeringens budget fokuserar framför allt på vägunderhåll, laddstolpar och sänkt dieselskatt. Regeringen satsar vidare på stöd till bredbandsutbyggnad men aviserar inte någon ambitionshöjning av det statliga bidraget till regional kulturverksamhet för 2023. Kompensation med riktat elstöd till elintensiva företag föreslås.

Läs mer på Regeringens webbplats