Både överskott och orosmoln i SKR:s ekonomirapport

SKR presenterar Ekonomirapporten 2021. Trots coronapandemin gick samtliga regioner med ekonomiskt överskott 2020, bland annat tack vare stora statliga bidrag. Men trots årets överskott väntar stora utmaningar framöver. På sikt faller nivån på statsbidragen och den ekonomiska utmaning som noterats under många år blir allt tydligare ju längre sikt som kalkylerna sträcker sig.

Inte minst gäller detta den demografiska utmaningen. I slutet av april presenterades SCB:s treårsuppdatering av befolkningsprognosen. Den nya prognosen visar stora förändringar jämfört med den förra. Främsta skillnaden gäller grupperna barn- och unga som nu beräknas minska, jämfört med en ökning på fem procent i tidigare prognos. Befolkningen i arbetsför ålder ökar också långsammare än i föregående prognos. Hela 56 procent av den totala befolkningsökningen de kommande tio åren beräknas komma inom åldersgruppen 80 år eller äldre.

Läs mer.