Arbetet med hållbar utveckling ska stärkas på regional nivå

Regeringen har i dag beslutat att ge Tillväxtverket i uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. I detta arbete ingår även sammanhållningspolitiken. Regeringen avsätter 108 miljoner kronor för uppdraget under perioden 2019–2022.

Medlen ska användas till att sprida erfarenheter och främja samverkan mellan landstingen och Gotlands kommun samt statliga myndigheter med kunskaper om hållbar regional utveckling. De insatser som ska genomföras inom uppdraget ska leda till att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integreras i ordinarie verksamhet. Uppdraget kommer därmed att kunna bidra till att stärka redan pågående processer med hållbar utveckling på regional nivå.

− Uppdraget är betydelsefullt för att vi på nationell och regional nivå ska kunna ta oss an våra stora samhällsutmaningar och verka för en hållbar utveckling, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Regeringen beslutade i juli 2015 om En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. I strategin framgår att jämställdhets-, integrations-, klimat- och miljöperspektiven samt det ekonomiska perspektivet på ett tydligt sätt ska integreras i det regionala tillväxtarbetet. Uppdraget bidrar även till att stärka genomförandet av Agenda 2030 på regional nivå.

Uppdraget ska redovisas till regeringen årsvis och avslutas den 31 december 2022.