LÄRPASS på Årskonferensen

Lärpass torsdag

Grön utveckling, nytt innovationsindex, bioekonomi och nya kulturmöten… det händer massor av spännande saker i de svenska regionerna. Under torsdagens lärpass hade deltagarna chans att ta del av det allra senaste inom regional utveckling från Reglabs medlemmar och samarbetspartner. Här kan du läsa mer om innehållet i passen och ta del av deras presentationer.

Texter: Lärpass torsdag, utskriftsvänlig

PASS 1 kl 09.45

1. Det sociala kapitalets betydelse
Vilka faktorer leder till en framgångsrik lokal utveckling? Hur kan två grannkommuner med nästan identiska förutsättningar ändå utvecklas helt olika? Platsens sociala kapital, eller samhällsandan, är en konkurrensfaktor som blivit allt viktigare. Men hur skapas en god samhällsanda? Arena för tillväxt presenterar skriften Tillit & tolerans ? det sociala kapitalets betydelse för platsens utveckling.
Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt
Presentation: Det sociala kapitalets betydelse

2. Regionbildning på gång
Framtidens utmaningar väntar inte på att vi ska bestämma oss. Nu är det dags för regional kraftsamling för effektivare förvaltning, bredare förankring och att vi tar tillvara kompetensen som finns i hela landet – en ny läns och landstingsindelning! En ny regional samhällsorganisation behövs för att bättre klara av långsiktiga samhällsutmaningar. Var står vi i denna process?!
Lisbet Mellgren, SKL, Charlotta Fredriksson, WSP
Presentation: Regionfrågan februari 2016

3. Nytt innovationsindex
Vi presenterar en ny körning av Reglabs Innovationsindex, länk till rapporten. Hur är förmågan till ekonomisk förnyelse i din region 2015, jämfört med tidigare år? Innovationsindex är en indikatormodell för regional förmåga till ekonomisk förnyelse som kan användas för analys och lärande på regional nivå, se Reglabs Innovationsindex. Vi diskuterar också innovation i olika typer av regioner med utgångspunkt från antologi Det innovativa Sverige – Innovation och attraktion i stad och på landsbygd, utgiven av Vinnova.
Monika Jönsson,
Region Dalarna, och Håkan Ylinenpää, Luleå tekniska universitet
Presentation: Nytt innovationsindex Monika Jönsson, Alternativa sätt att mäta innovation Håkan Ylinenpää

4. Vill framtiden bo i vår region?
Så här jobbar vi med ungdomar och integration i Region Jämtland Härjedalen:

  • Mobiliserar kommuner, civilsamhälle o myndigheter på gemensamma projektplattformar och regionala storprojekt.
  • Samverkar kring regionala behovsanalyser och projektdesign i socialfonden
  • Tillit och entusiasm som framgångfaktorer!

Hör mer om detta och diskutera ungdomar och integration med oss.
Håkan Lundmark, Region Jämtland Härjedalen
Presentation: Vill framtiden bo i vår region 1, Vill framtiden bo i vår region 2

5. Vad är ett resultat i regionalt tillväxtarbete?
Under senare tid har fokus på resultatorientering ökat inom det regionala tillväxtarbetet, men hur kan vi egentligen se på resultat inom det regionala tillväxtarbetet. Skiljer sig synen på resultat beroende på vilken styrnivå eller region vi arbetar på eller i? Vilka verktyg finns i verktygslådan för att ta fram en programlogik för olika insatser och för att identifiera och fånga resultat? Lärpasset är utformat som en workshop, där vi efter en kort presentation tar oss an frågeställningarna.
Frida Andersson, Sigrid Hedin och Carolina Schönbeck, Tillväxtverket.
Presentation: Vad är ett resultat?, Anteckningar från workshopen

6. Har ni en grön tråd?
Vi har en Grön tråd i vårt regionala tillväxtarbete. Har ni? Gröna Kronoberg 2025 är vår nya regionala utvecklingsstrategi. Det är ett centralt verktyg för att göra verkstad av hållbar utveckling. Vår utmaning är att gå från strategi till handling, både internt och externt.
Sunny Sandström och Sara Nilsson, chef verksamhetsstöd
Presentation: Har ni en grön tråd?
Läs också en artikel om lärpasset.

7. Art Inside Out. Ställdes in p g a sjukdom

8. Vägar till bildning, utbildning och jobb
Det finns stora förväntningar på de särskilda satsningar med unga arbetslösa och nyanlända som genomförs i Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) och Etableringskurs på folkhögskola i samarbete med Arbetsförmedlingen. Vad vet vi om resultaten så här långt? Vilken betydelse har insatserna för deltagarna och för regionerna?
Lena Östlund och Björn Garefelt, Folkbildningsrådet
Presentation: Vägar till bildning, utbildning och jobb

 

PASS 2 kl 11.00

9. Forskarcafé
Ta del av den senaste forskningen i direkt diskussion med forskare från Centrum för regionalt samhällsbyggande, Karlstads universitet.
Du hinner med tre cafébordssamtal under lärpasset!

  • Regional utveckling och besöksnäring. Lotta Braunerhielm
  • Omställning, bioekonomi och civilsamhället. Ida Grundel
  • Hållbar utveckling inom besöksnäring. Fredrik Hoppstadius
  • Car dependence and elderly’s moving plans. Sascha Benes
  • Småskalig matproduktion i svenska landsbygder. Camilla Berglund
  • Samverkansforskning: lärande för både forskare och praktiker. Margareta Dahlström

Inga presentationsbilder.

 

10. Demografins regionala utmaningar
Under senare år har frågan om demografiska förändringar diskuterats flitigt, både i Sverige och internationellt. I en bilaga till Långtidsutredningen 2015 görs ett försök att analysera hur den demografiska utvecklingen fram till år 2040 påverkar Sveriges regioner. Fokus i analysen ligger på två områden: kommunalekonomi och kompetensförsörjning. På lärpasset presenteras och diskuteras resultaten från bilagan.
Ulf Tynelius
och Torbjörn Danell, Tillväxtanalys och Sverker Lindblad, Näringsdepartementet
Presentation: Demografins regionala utmaningar

11. Datacenter – ny industriepok i norra Sverige
På kort tid har sju datacenters etablerats i regionen och en snabb tillväxttakt förväntas inom branschen. Visionen är att etablera minst 20 stora datacenter i norra Sverige fram till 2020, vilket kan medföra upp till 3 000 nya arbetstillfällen. Vilka var riskerna med denna stora satsning och vilka utmaningar återstår? Vad är de offentliga aktörernas roll och ansvar?
Kenneth Sjaunja, Norrbottens läns landsting
Presentation: Datacenter ny industriepok

12. Snabbare arbetsmarknadsinträde
I Stockholmsregionen pågår ett arbete för att skapa ett effektivare system för att stötta nyanländas arbetsmarknadsinträde, till exempel samarbetet kring Svenska för yrkesutbildade, SFX. Vi berättar om hur det regionala samarbetet utvecklats och vilka resultat vi uppnått. Vi diskuterar konkreta verktyg för regional samverkan för gruppen nyanlända och deras arbetsmarknadsinträde.
Jenny Hollstrand
och Emil Lindqvist, Kommunförbundet Stockholms län.
Presentation: Snabbare arbetsmarknadsinträde

13. Hur blir vi bättre på att nyttja EUs fonder?
Ett lågt deltagande i EUs sektorsprogram var bakgrunden till att aktörer i Västerbotten beslutade sig för att tillsammans bli starkare. Ambitionen var att initiera fler och större FoU projekt i regionen, men många projekt ställer stora krav på projektsökarna. Hur kan regionen stärka de svagare aktörerna och vässa de starka? I Västerbotten har vi arbetat med olika metoder för projektstöd och resultaten varierar. Vi presenterar vårt arbete och vill dela erfarenheter.
Nils Sandberg,
Region Västerbotten
Presentation: Hur nyttja EUs fonder?

14. Från kompostpåsar till biobussar
Landstinget Västmanland är stolta ägare av AB Västerås Lokaltrafik AB, ABVL, som har högt ställda hållbarhetsambitioner. I dag körs ca 150 bussar på biogas och den första eldrivna bussen är inköpt och testas i drift. Vi berättar historien om hållbarhet i praktiken – från kompostpåsar till 150 bussar som går på biogas.
Peter Liss,
vd ABVL, och Anders Åkerström, Landstinget Västmanland
Presentation: Kompostpasar och biobussar

15. Bioekonomi – nu är det Sveriges tur!
EU har en strategi för bioekonomi, Danmark har det, Finland lyfts upp som best practice i Bryssel. Den svenska regeringen är i början på arbetet med en nationell agenda för bioekonomi, ambitionen är en skarp, handlingsinriktad agenda. Några svenska regioner har redan hunnit långt och vill profilera sig starkt, andra är i startgroparna. Sammantaget kan regionernas insatser bidra till en stark nationell agenda. Välkommen till ett samtal om hur vi tillsammans kan kraftsamla kring detta område!
Dag Hallén, strateg Energi och klimat, Region Värmland, Anders Olsson, strateg Forskning och innovation, Region Värmland, Isabel Poli, projektledare, Region Värmland, stationerad i Bryssel, Camilla Lerhorst, Näringsdepartementet

16. En trimmad yrkeshögskola
Att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning, öppnar för nya möjligheter att anpassa utbildningar till specifika ändamål. I lärpasset går vi igenom två exempel, dels hur man kan erbjuda enskilda kurser från YH som uppdragsutbildning inom en region, dels hur yrkeshögskolan kan användas som ett integrationsverktyg genom att kombinera validering, YH-utbildning, yrkespraktik och språkundervisning.
David Lundgren
och Johan Vinther, Myndigheten för yrkeshögskolan
Presentation: MYH Presentation

 

PASS 3 kl 12.45

17. Schyst kommunikation!
Ord och bild spelar roll!  För att motverka att vi omedvetet förstärker och vidmakthåller myter och stereotypa föreställningar har vi tagit fram Schyst! som ger tydliga exempel och tips för dig som vill kommunicera schystare. Målet är jämlik kommunikation där alla känner sig inkluderade i ord och bild.
Lärpasset är en presentation av handboken och en chans att prova en av övningarna i det nya materialet Schysta övningar.
Marianne Nilsson,
Region Värmland
Presentation: Schyst kommunikation

18. Regionreformen – vad kan vi lära av Danmark och Norge?
Våra grannländer har kommit längre när det gäller kommun- och regionreformer. Danmark klarade av kommun- och regionreform redan 2007. Vad vann man på reformerna? Vad gick mindre bra? Och varför vill man nu helt avskaffa regionerna? Norge är mitt uppe i processen och berättar om argumenten som biter och hindren som blockar på vägen.
Bjarne Jensen, RegLab Danmark och Halvor Holmli, Distriktssenteret, Norge och Åsa Ström Hildestrand, Nordregio.
Presentation: Strukturreform i Danmark
Presentation: Kommunreform, Norge
Relaterad läsning: Nordregio News #3 2015: A new wave of reforms sweeping over the Nordic countries?

19. Samverkan för stärkt konkurrenskraft? Ett år med Innovationsrådet
Nationella innovationsrådet har funnits på plats i ett år. Vi presenterar det Innovationsrådets verksamhet och vilka frågor vi arbetat med under det gångna året. Därefter vill vi gärna ha en diskussion om regionernas behov, och hur nationell och regional nivå kan samverka för ökad svensk konkurrenskraft.

Stefan Sjöqvist, Nationella innovationsrådet m fl.
Presentation: Ett år med innovationsrådet

20. Regional energipolitik – finns den?
Vilken roll kan regionerna spela i arbetet med omställning till ett hållbart energisystem? Vilka verktyg förfogar regionerna över och hur använder vi dem strategiskt? I det här lärpasset vill Region Västerbotten diskutera den regionala rollen, utbyta erfarenheter och kanske inleda ett mer långvarigt samarbete mellan regionerna i energifrågan.
Lena Friborg, energi och samhällsbyggnadsstrateg, Region Västerbotten
Presentation: Regional energipolitik

21. BRP+ i praktiken eller: Grisen som inte blev tjockare för att den vägdes
Under 2014-15 har Reglab tillsammans med Tillväxtverket utvecklat ett system för att mäta livskvalitet ur ett hållbarhetsperspektiv på regional nivå. I januari presenterades det färdiga mätsystemet och resultatet för de olika regionerna – men vad händer nu? Hur går vi från att mäta till att göra? Vi presenterar ramverket BRP+, berättar om det fortsatta arbetet och diskuterar hur mätningarna kan användas i praktiken.
Johanna Giorgi, Tillväxtverket.
Presentation: BRP+ i praktiken
Mer om Reglabs utvecklingsprojekt BRP+ finns att läsa här

22. Så ökar man gång-, cykel och kollektivresorna
Sammantaget gör Västernorrlands kommun- och landstingsanställda över 50 000 resor till och från arbetet varje dag(!), och reser i tjänsten för en halv miljard under tre år. Stora offentliga organisationer i Västernorrland har gått samman i ett gemensamt projekt för att styra arbets- och tjänsteresor i mer hållbar riktning. Tio reserådgivare har anställts för att påverka resevalet. Vi berättar om det positiva resultatet.
Emilia Rapp, projektledare Hållbara resor, och Olle Bertilsson, miljöchef, Landstinget Västernorrland
Presentation: Öka gång, cykel och kollektivresor

23. Välkommen till verkligheten?
Vi undersöker hur man kan skapa mer dynamik i mötet mellan nationella och regionala mål genom att se närmare på kultursamverkansmodellen. I modellen möts nationella, regionala och kommunala kulturpolitiska mål, modellen innefattar även samråd med civilsamhälle och professionella kulturskapare.
Utgångspunkten är SKL:s rapport Kultur i hela landet – regionala perspektiv på kultursamverkansmodellen som bland annat visar att modellen i praktiken är mycket större än det som regleras av en statlig förordning.
Louise Andersson, SKL

24. City university partnerships
Vi presenterar en kartläggning av innovationssystemet i Stockholm-Mälarregionen och ger exempel på olika samarbeten mellan det offentliga och akademin. Vi vill öppna för en diskussion om olika samarbeten – framgångsrika och mindre framgångsrika. Hur bidrar universitetssamarbeten till regional utveckling? Hur gör man i andra länder? Vilka är våra styrkor och svagheter i ett internationellt perspektiv?
Tiina Kikerpuu, Mälardalsrådet, Johan Blaus, KTH
Presentation: City university partnerships 1, City_university partnerships 2

Bilagor (10)