LÄRPASS TORSDAG

På torsdag har du möjlighet att ta del av presentationer, aktualiteter och nya idéer inom regional utveckling i 24 lärpass från  Reglabs medlemmar och partner. Det blir åtta parallella pass i tre omgångar. Vi fyller på i takt med att de blir klara. 

När staten drar sig tillbaka
Landsbygdskommuner upplever i allt högre grad att de själva behöver ta allt större ansvar för att tillhandahålla statlig verksamhet för sina kommuninvånare. Samtidigt är det inte nödvändigtvis statlig närvaro som krävs, utan att myndigheter och andra offentliga aktörer förstår de särskilda behov som finns och utformar insatser som får effekt i hela landet. Vi bjuder på en färsk rapport om landsbygdskommuners behov av statlig verksamhet och samtalar om hur vi på nationell och regional nivå, i våra verksamheter och insatser, kan stärka ett territoriellt perspektiv. Hur kan vi utveckla vårt arbete så vi i högre grad tar hänsyn till regionala och inomregionala skillnader?
Johanna Mikaelsson och Per Johansson, Tillväxtverket

Vilka konsekvenser får industrins omställning på olika platser?
Industrins struktur förändras ständigt och företagens platsbehov skiftar. Vilka krav ställer framtidens industri på olika platser och hur påverkas de av inomregionala skillnader? För att öka kunskapen om industrins platsbehov – och vilka insatser som behövs för att möta dessa – har Tillväxtverket tagit fram tre scenarier för framtidens industri. Nu vill vi vidareutveckla dessa scenarier.
Var med och utforska platsens betydelse för industrin – på olika platser, i olika framtider.
Olof Billebo, Maria Ljung Westin och Isaac Karlsson, Tillväxtverket.
Svante Karlsson, Karlstads universitet

Från mål till mening – kan regionalpolitiken bli utmaningsdriven?
Vårt samhälle står inför stora utmaningar som kräver nya sätt att tänka och arbeta på. Allt fler forsknings- och tillväxtprogram flyttar fokus från tillväxt och konkurrenskraft till en ambition om att lösa komplexa samhällsutmaningar. Hur kan vi jobba mer utmaningsdrivet så att den regionala utvecklingspolitiken kan bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle? Kom och diskutera och inspireras av erfarenheter från nya sätt att styra stöd till näringsliv och forskning som tar utgångspunkt i samhällsutmaningar.
Katarina Steijer och Johannes Henriksson, Ramböll

Skåne innovation week – kraftsamling och ”decentralisering”
Sedan 2014 har Region Skåne utvecklat en en regional innovationsvecka som plattform och arena: Skåne innovation week. Här delar vi arbetssätt, lärdomar, misstag och bjuder in till dialog om hur vi kan använda ett koncept både analogt och digitalt, för att implementera strategier. Hur kan vi dela ”best practice” och visa upp förflyttningar och resultat från ordinarie verksamhet och projekt? Målet är att skapa förutsättningar för utveckling av en globalt konkurrenskraftig region med hållbar tillväxt. Välkommen till en interaktiv presentation med dialog, erfarenhetsutbyte och ett spännande panelsamtal!
Karl Philip Barakate och Magnus Jörgel, Region Skåne, regional utveckling

Digitalisering – inkluderande eller exkluderande?
Digitalisering av samhällstjänster pågår. Vissa menar att det går för långsamt och andra att det går för fort. Oavsett takten så vet vi att stora grupper inte deltar i digitaliseringen. Tillgång till internet, utrustning, förtroende för gemensamma system…det finns ett antal hinder. Hur hanterar vi det? Är det ett växande eller minskande problem? Vilket ansvar har vi som offentliga aktörer? Storsthlm delar med sig av erfarenheter och bjuder på ett lärpass där vi ställer oss själva några svåra, men viktiga frågor.
David Norman, Storsthlm

Automatiseringsmyten? 
Strukturomvandlingen, med ökad automatisering och digitalisering i arbetslivet, har haft en betydande inverkan på samhällsdebatten om sysselsättning och produktivitet. Såväl politisk som medial debatt är starkt präglad av idén att omvandlingen kommer att medföra färre jobb och effektivare produktionsprocesser, men denna idé saknar i mångt och mycket saklig grund. Under lärpasset problematiseras den pågående strukturomvandlingen och dess inverkan på sysselsättning och produktivitet, med utgångspunkt i vetenskaplig litteratur och offentlig statistik.
Joakim Waara, Västra Götalandsregionen

IVL Bortom BNP
Projektet ”Från Scenarier till förändring – verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå” stärker förutsättningarna för omställning och växlar upp förändringstakten. På många platser i Sverige finns låg institutionell kapacitet för mer radikal förändring – även om lokala/regionala aktörer menar att det är nödvändig för att nå målen. För att stärka omställningskapacitet krävs såväl nya perspektiv på möjliga framtider, som samskapade strategier och mer integrerade processer som hanterar målkonflikter. Projektet tillgängliggör resultat och framtidsscenarier för Sverige 2050 från “Bortom BNP-tillväxt”. I workshops med lokala och regionala aktörer, expertis i kommunikation och processdesign samt forskare har vi utvecklat och testat format/verktyg som bidrar till institutionell kapacitet för ökad omställningstakt.
Åsa Nyblom, IVL Svenska Miljöinstitutet

Verktyg för att stärka individer och företag vid omställning
Ett lärpass om hur YH-utbildning och branschvalidering kan användas som verktyg vid omställning.
Britt-Inger Stoltz, YH-myndigheten

På väg mot industriell omvandling
Hur ska den industriella omvandlingen i Europa se ut i framtiden? De tre regionerna Dalarna, Värmland och Gävleborg deltar i en pilotsatsning på europeisk nivå för regioner med industriell omvandling. Satsningen leds av EU-kommissionen i samverkan med OECD. Piloten ska ge kommissionen en vägledning i att utveckla stöd och initiativ för industriell omvandling i hela Europa under nästa programperiod 2021–2027.  I lärpasset berättar vi om arbetet och vill gärna ha en diskussion kring hur andra regioner tar sig an frågan.
Carina Åkerberg, Region Gävleborg

Regionens roll för bostadsförsörjning
Region Östergötland  har valt att inte söka uppdraget att bli regionplaneupprättare, utan i stället fördjupa samverkan med kommunerna kring rumsliga frågor utifrån funktionalitet. Region Östergötland tror att det här arbetssättet har mer potential att vara framgångsrikt i ett län av vår karaktär. Under 2019 identifierade vi tillsammans med kommunerna behoven för bostadsförsörjning– och med hjälp av detta även den regionala rollen. Lärpasset är ett samtal kring erfarenheterna från processen och en diskussion om vägen framåt.
Anders Bäckstrand och Lena Lindgren, Region Östergötland

Cirkulär ekonomi
Den cirkulära ekonomin handlar om ekonomi i sin ursprungliga betydelse: att hushålla med resurser. Istället för en ekonomi som leder till stora mängder avfall, tillvaratar den cirkulära ekonomin produkter och material så länge som möjligt genom återanvändning, reparation, delning och återvinning. Omställningen från dagens linjära ekonomi där tillväxt uppnås ju mer som produceras och konsumeras till en cirkulär ekonomi påverkar såväl företag som samhällsekonomi och individer – och det regionala utvecklingsarbetet. I det här lärpasset presenteras och diskuteras resultatet av en omvärldsanalys av cirkulär ekonomi utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv.
Lindha Feldin, Region Halland

Omställning vid stora etableringar
Omvärldens blickar riktar sig mot Västerbotten, en region som är aktuell för nya etableringar​. Till exempel batterifabriken Northvolt – en fantastisk möjlighet, som också ställer stora krav på snabb samhällsomvandling. Hur rustar man snabbt ett län med kompetens? Hur samverkar man bäst med kommunerna och andra regioner? Region Västerbotten delar med sig av arbetet och berättar också om utvecklingsarbetet tillsammans med Region Gävleborg om kompetensförsörjning vid stora etableringar.
Aurora Pelli och Stina Johansson, Region Västerbotten

Facket och regionen i samverkan
Hur kan regioner och fackliga organisationer samordna insatser för ett långsiktigt strategiskt arbete med lösningar för  arbetsmarknadsbehov och kompetensförsörjningsbehov? Projektet Regionala samverkans- och stödstrukturer inom IF Metall går ut på att IF Metall ska stärka förbundsavdelningarnas engagemang på regional nivå för effektiv omställning, matchning och kompetensförsörjning.
Arturo Vasquez, IF Metall

Hur mår regionerna i Norden?
Vartannat år tar Nordiska ministerrådet temperaturen på den socioekonomiska utvecklingen för de nordiska regionerna. State of the Nordic Region produceras av Nordregio och ger en omfattande överblick av statusen för demografi, arbetsmarknad och ekonomi i alla 74 regioner. I 2020-års upplaga finns även ett särskilt fokus på ”Bortom BNP”. Tematiska kartor ger en guidad tur genom det regionala landskapet i Norden, med särskilt fokus på Sverige.
Michael Funch och Gustaf Norlén, Nordregio

Social innovation
Hur kan de samhällsutmaningar som Sveriges städer och landsbygder står inför hanteras genom socialt innovativa lösningar? Runt om i landet pågår initiativ för att utveckla och testa nytänkande samverkansformer, verksamheter och metoder som möter utmaningar inom demografi, service, stadsplanering m.m. Vid detta lärpass presenteras exempel och kunskaper om sådana sociala innovationer för hållbarhet och attraktivitet i stad och land.
Kristina Westermark, WSP advisory

Hur får vi in ett ungdomsperspektiv i RUS?
Hur kan du konkret verka för ett ungdomsperspektiv i regionens styrdokument? MUCF presenterar den senaste Fokusrapporten Det vore ju kul om de frågade någon gång, följt av en dialog.
Ellen Lundkvist, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Det ojämlika Sverige
De ekonomiska klyftorna ökar. Långtidsutredningen 2019 har undersökt ojämlikhetens utveckling och orsaker i Sverige, och granskat vilka konsekvenser ojämlikhet har för den svenska ekonomins funktionssätt. Vi presenterar några av huvudslutsatserna från utredningen, med fokus på de ökande skillnader i produktion och inkomst mellan olika regioner. Även effekter av regionala skillnader i bostadspriser på levnadsstandarden diskuteras.
Thomas Eisensee och Georg Marthin, Långtidsutredningen, Finansdepartementet. 

Skogen och den gröna omställningen
Hur ska vi tackla den stora utmaningen att ställa om till ett hållbart samhälle? När vi ska gå från fossilberoende till fossilfritt samhälle är skogen och biomassan en viktig resurs. Vi presenterar ett exempel där forskare i samverkan med boende och andra på landsbygden har testat en metod för att synliggöra skogens många värden. Metoden kan användas i planering för hur skogens resurser ska kunna nyttjas på ett hållbart sätt av alla intressenter som har skogen som livsmiljö och levebröd.
Margareta Dahlström och Nina Christenson, Karlstads universitet och Ida Grundel, Karlstads universitet och Linköpings Universitet.

Elflyg, biogasfärjor och smarta energilösningar
Som ö är Gotland beroende av transporter, därför är transportsektorns energiomställning extra viktig och Gotland är pilotprojekt i energiomställningen. Medverkande aktörer är bland annat Swedavia och Smart roads Gotland (elväg till flygplatsen).
Lisa Bratt, Region Gotland, Gunnar Jonasson, Visby flygplats, Daniel Pantzarfelt, Destination Gotland.

Maker tour gör teknik roligt
Maker tour – Mot nya höjder är ett utbildningskoncept som hjälper lärare att öka elevernas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Elever gör spännande utmaningar och får belöningar för sitt arbete. Skolorna får dessutom besök av en maker-buss som utbildar både elever och lärare i teknikutveckling och programmering – kostnadsfritt. Konceptet ägs och samordnas av Region Kronoberg och Tekniska museet och på Gotland drivs det av Fenomenalen science center.
Lisa Berg, Region Gotland

Att styra i territoriet
Samverkan för utveckling. Hur kan kommuner och regioner tillsammans med andra aktörer styra och leda samhällsutvecklingen för att möta de utmaningar som påverkar alla i det gemensamma territoriet? Diskussion kring några goda exempel där kommuner och regioner har varit framgångsrika. Vi vill locka med erfarenheter från Blekinge och Karlskrona, Örebro, Borås, Piteå och Värmland. Det handlar om hälsa,  förhindra kriminalitet, regional utveckling och tillväxt, noll ungdomsarbetslöshet med mera – lärdomar och erfarenheter – från vackra ord till konkret handling.
Gunnar Gidenstam och Lisbet Mellgren, SKR

Smörja samverkan – minska gnissel
Samverkan är svårt! När det fungerar bygger det ofta på enskilda personer och deras goda vilja, men i själva systemet finns friktion och gnissel. Friktionen och gnisslet bygger ofta på okunskap, fördomar och rykten. Samhällsplanering i allmänhet och regional planering i synnerhet är ett aktuellt ämne för aktörer på nationell, regional och kommunal nivå. I Kronobergs län arbetar vi med Samplanering Kronoberg där de strategiska planeringsprocesserna är i fokus och där samverkan sker med gemensamma arbets- och mötesformer, planeringsunderlag och webbaserade verktyg. Vi berättar om framgångsfaktorer i samverkansprocessen och för en dialog kring dessa.
Jenny Fröberg och Camilla Ottosson, Region Kronoberg.

Blir det åka av eller?
Hur gör vi kollektivtrafiken mer som Netflix än en tv-tablå? Hur kan kollektivtrafik arbeta med globala resetrender som självkörande fordon, bilpooler och elcyklande medborgare? Hur kan innovativa mobilitetskoncept skapa en mer levande landsbygd?
Det var utgångspunkter i ett designprojekt om att resa mer tillsammans. Resultatet blev bland annat ett digitalt verktyg för samåkning, som tillsammans med det nya designdrivna arbetssättet skapade både upprördhet och nyfikenhet. Det här lärpasset handlar om hur man kan driva förändring, hantera både medgång och motgång och om betydelsen av att involvera användaren i utvecklingsprocessen.
Erika Augustinsson, Region Blekinge

Hur kan utvärdering vässa regionala tillväxtinsatser?
Diskussion om hur vi får till en mer kunskapsbaserad regional tillväxtpolitik och arbetsmarknadspolitik.

  • Hur kan utvärderingar bidra till ständiga förbättringar av insatser och till nytta för regionerna?
  • Vad ska vi göra för att öka legitimiteten för den regionala tillväxtpolitiken i allmänhet och strukturfondsinsatserna i synnerhet?

Grunden är kravet i EU:s förordning samt erfarenheter och utvärderingar från innevarande programperiod dokumenterade i en rapport om projektutvärderingen och syntesrapporten från de tematiska utvärderingar som gjorts hittills samt information från ESF-rådet om utvärderingsupplägg i Socialfonden i nästa programperiod.
Emelie Johansson, Göran Brulin, Jonas Örtqvist, Tillväxtverket. Jonas Linden, Jonna Källström Böresson, ESF-rådet. Anna Omberg, Region Jämtland Härjedalen